Положення про бібліотеку

Положення про бібліотеку Харківської медичної академії післядипломної освіти

1. Загальні положення

1.1. Бібліотека є науковим, навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом Харківської медичної академії післядипломної освіти.

1.2. Бібліотека в своїй діяльності користується Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Законом України «Про авторське право та суміжні права», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека – ХХI», нормативними актами Міністерства культури України з питань бібліотечної справи, наказами Міністерства охорони здоров’я України, Статутом ХМАПО, цим Положенням.

1.3. Науково-методичне керівництво бібліотекою академії здійснює Національна наукова медична бібліотека України.

2. Завдання бібліотеки

2.1. Формування, використання та зберігання бібліотечного фонду відповідно до профілю академії (навчальних планів, тематики науково-дослідних робіт) та інформаційних запитів користувачів.

2.2. Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування слухачів, аспірантів, ординаторів, магістрів, інтернів, учнів коледжу, професорсько-викладацького складу, наукових працівників та інших категорій користувачів відповідно їх інформаційним запитам на основі широкого доступу до фондів бібліотеки і згідно правилам користування бібліотекою.

2.3. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадського обов’язку, відкритої до інтелектуального, духовного і творчого розвитку.

2.4. Виховання інформаційної культури користувачів, прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних носіях.

2.5. Організація та ведення довідково-пошукового апарату з використанням новітніх технологій.

2.6. Розширення номенклатури бібліотечних послуг, підвищення якості на основі нових технологій, комп’ютерізації інформаційно-бібліотечних процесів.

2.7. Координація та кооперація діяльності бібліотеки із структурними підрозділами академії: кафедрами, деканатами, навчальним, науковим, патентно-інформаційним відділами, бухгалтерією, співпраця та взаємодія з науковими бібліотеками інших систем та відомств.

3. Зміст роботи

3.1. Бібліотека академії здійснює бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів.

3.1.1. Організує індивідуальне та групове обслуговування користувачів.

3.1.2. Укладає списки літератури на допомогу науковій та навчально-виховній роботі академії, виконує всі види бібліотечних довідок, проводить бібліографічні огляди.

3.1.3. Надає користувачам додаткові платні послуги відповідно діючим постановам, виходячи з наявності умов та можливостей на місцях.

3.2. Формує бібліотечні фонди шляхом придбання наукової, навчальної літератури відповідно навчальним планам, програмам та тематиці наукових досліджень.

3.2.1. Забезпечує облік збереження фонду, вивчає його склад і використання.

3.3. Організує та веде довідково-бібліографічний апарат з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій.

3.3.1. Створює власні інформаційні продукти, зокрема, електронні бази даних.

3.4. Веде роботу по розкриттю та пропаганді бібліотечних фондів.

3.5. Забезпечує підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників бібліотеки.

3.6. Бере участь у всеукраїнських наукових конференціях, нарадах, семінарах з питань бібліотечної та інформаційної роботи.

3.7. Вивчає і впроваджує в практику роботи передовий бібліотечний досвід, а також результати бібліотечних науково-дослідних робіт. Здійснює перехід на нові бібліотечні технології.

4. Управління бібліотекою

4.1. Управління бібліотекою здійснює завідувач, який підпорядкований ректору академії і є членом Вченої Ради ХМАПО.

4.2. Завідувач бібліотеки призначається наказом ректора, повинен мати повну вищу бібліотечну освіту і стаж бібліотечної роботи не менше 3 років.

4.3. Витрати на утримання бібліотеки передбачаються загальною схемою вищого навчального закладу.

4.4. Працівники бібліотеки призначаються і звільняються наказом ректора за поданням завідувача бібліотеки.

4.5. Структура і штат бібліотеки затверджуються ректором академії.

4.6. Права і обов’язки працівників бібліотеки визначаються посадовими інструкціями, правилами внутрішнього трудового розпорядку академії.

4.7. Керівництво академії забезпечує бібліотеку необхідними службовими і виробничими приміщеннями, комп’ютерною технікою і технічними засобами, необхідним обладнанням і устаткуванням.

4.8. Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт, непередбачених завданнями бібліотеки.

4.9. Правила користування бібліотекою розробляються на підставі типового положення і затверджуються ректором ХМАПО.

4.10. Річні плани та звіти бібліотеки затверджуються ректором академії.

4.11. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за збереження бібліотечного фонду та майна бібліотеки відповідно до діючого законодавства.

5. Бібліотека має право

5.1. Представляти академію в різних установах і організаціях, брати безпосередню участь в роботі наукових конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно- бібліографічної діяльності.

5.2. Знайомитись з навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідної роботи академії. Одержувати від структурних підрозділів матеріали і відомості, необхідні для вирішення поставлених перед бібліотекою завдань.

5.3. Розпоряджатися виділеними бібліотеці асигнуваннями.

5.4. Розробляти структуру та штатний розпис бібліотеки, здійснювати у встановленому порядку підбір та розстановку кадрів.

Завідувач бібліотеки І.М. Онопрієнко