Журнали ХМАПО

  
ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ  МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ

ЩОКВАРТАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Журнал є правонаступником попереднього, заснованого в 2000 р. Свідоцтво про державну перереєстрацію: сер. КВ № 12762-1646 Р від 05.06.2007 р.

Засновник — ХМАПО, свідоцтво про державну реєстрацію: сер. КВ № 17585-6435 Р від 17.03.2011 р.

Журнал включено до затвердженого ВАК України переліку видань з медичних наук (постанова Президії України від 31.05.2011 р. № 1-05/5, Бюлетень ВАК України № 7, 2011) для опублікування результатів дисертаційних робіт.


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Головний редактор О. М. Хвисюк
Заст. гол. ред. О. П. Волосовець, Ю. В. Вороненко
Науковий редактор Б. М. Даценко
Відповідальний секретар О. О. Рожнов
Члени редколегії: Ю. В. Бєлоусов, М. А. Власенко, Г. І. Гарюк, Є. М. Горбань, О. В. Грищенко, М. О. Корж, В. С. Крутько, В. Г. Марченко, В. М. Мороз, В. Ф. Москаленко, В. В. Ніконов, 0.К. Попсуйшапка, С. М. Ромаєв, М. І. Хвисюк, А. Я. Циганенко, І..3. Яковцов
РЕДАКЦІЙНА РАДА
А. В. Більченко (Харків), П. В. Волошин (Харків),
О. Я. Гречаніна (Харків), І. М. Гришин (Мінськ),
В. І. Грищенко (Харків), Ю. І. Губськиіг(Київ),
Г. В. Дзяк (Дніпропетровськ), Д. І. Заболотний (Київ),
П. М. Зубарев (Санкт-Петербург), В. М. Коваленко (Київ),
В. Г. Ковешников (Луганськ), В. М. Козаков (Донецьк),
М. М. Коренєв (Харків), В. І. Кривобок (Харків),
В. Ф. Куліковський (Бєлгород), А. О. Лобенко (Одеса),
О. Ю. Майоров (Харків), Н. Г. Малова (Харків),
О. С. Никоненко (Запоріжжя), Б. А. Рогожин (Харків),
М. С. Скрипников (Полтава), М. Д. Тронько (Київ),
В. І. Цимбалюк (Київ)

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
Харківська медична академія післядипломної освіти,
вул. Корчагінців, 58,
61176, м. Харків, Україна
Тел. редакції: (057) 7113-556, 7118-029
E-mail:office@med.edu.ua 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

Ежеквартальный научно-практический журнал
Основан 14.03.1995 г. под названием «Харьковский медицинский журнал», переименован 09.07.1997

Згідно з додатку 13 до наказу міністерства освіти і науки України 06.03.2015 р. № 261 журнал внесено до переліку наукових фахових видань з медичних наук.

УЧРЕДИТЕЛИ, ИЗДАТЕЛИ
Харьковская медицинская академия последипломного образования
Институт проблем криобиологии и криомедицины Национальной академии наук Украины
Харьковское медицинское общество

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор профессор Е. В. КРИШТАЛЬ
профессор О. Я. БАБАК, чл.-корр. НАНУ и АМНУ В. А. БОБРОВ, чл.-корр. АПНУ Л. Ф. БУРЛАЧУК, профессор Н. Н. ВЕЛИГОЦКИЙ, профессор Ю. А. ВИННИК, академик А. Ф. ВОЗИАНОВ, профессор Г. И. ГАРЮК, профессор Э. И. ГЕНДЕНШТЕЙН, академик В. И. ГРИЩЕНКО, профессор Б. Л. ГУЛЬМАН, профессор Б. М. ДАЦЕНКО, академик Г. В. КНЫШОВ, профессор Н. И. КОЗУБ, чл.-корр. АМНУ В. Г. КОЛЯДЕНКО, академик А. А. КОРЖ, профессор А. С. КОЧАРЯН, академик Ю. И. КУНДИЕВ, профессор В. Н. ЛЕСОВОЙ, профессор А. Г. ЛУЦЕНКО, академик А. И. МАРТЫНОВ, профессор Б. В. МИХАЙЛОВ, профессор А. С. ПЕРЕВЕРЗЕВ, профессор Н. И. ПИЛИПЕНКО, профессор А. К. ПОПСУЙШАПКА, профессор Б. П. САНДОМИРСКИЙ, академик Г. И. СИДОРЕНКО, профессор Н. И. ХВИСЮК, профессор В. И. ЦЕЛУЙКО, профессор Л. Ф. ШЕСТОПАЛОВА

Ответственный секретарь доцент Л. В. КОЖЕКАРУ

Адрес издателя и редакции:
Украина, 61024 Харьков, ул. Ольминского, 11
Тел./факс +38 (057) 700-76-85
E-mail: inmedjour@mail.ru
 
 МЕДИЦИНСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

Периодичность — 4 раза в год

Постановлением Президиума ВАК Украины от 18.01.2007 г. №1-05/1 журнал внесен в перечень специализированных изданий по медицинским и психологическим наукам

УЧРЕДИТЕЛИ, ИЗДАТЕЛИ
Харьковская медицинская академия последипломного образования
Харьковское медицинское общество

Главный редактор профессор А. Г. ЛУЦЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

профессор В. А. АБРАМОВ, профессор С. Т. АГАРКОВ, профессор Т. И. АХМЕДОВ, чл.-корр. АПНУ Л. Ф. БУРЛАЧУК, профессор М. Е. БУРНО, профессор Б. И. ВОРНИК, профессор В. Л. ГАВЕНКО, профессор С. Р. ГРИГОРЯН, профессор О. В. ГРИЩЕНКО, профессор Б. Л. ГУЛЬМАН, профессор Б. М. ДАЦЕНКО, профессор О. М. КОВАЛЕВА, профессор В. М. КОЗИДУБОВА, профессор И. С. КОН, профессор А. С. КОЧАРЯН, профессор Г. С. КОЧАРЯН, профессор Е. В. КРИШТАЛЬ, академик С. Д. МАКСИМЕНКО, профессор Н. А. МАРУТА, профессор А. К. НАПРЕЕНКО, профессор В. С. ПОДКОРЫТОВ, профессор И. К. СОСИН, профессор А. Н. ХВИСЮК, профессор Н. И. ХВИСЮК, профессор Л. Ф. ШЕСТОПАЛОВА, профессор Л. М. ЩЕГЛОВ

Ответавенный секретарь доцент Н. К. АГИШЕВА

Зов. редакцией Т. А. КОПТЕВА

Адрес редакции: Украина, 61023 Харьков, ул. Ольминского, Тел. (057) 700-50-02,7(30-76-85

Факс (057) 700-76-85 E-mail: inmedjour@mailru


 

 МЕДИЦИНА 
НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ 

Научно-практический журнал
Основан в августе 2005 года
Периодичность выхода: 6 раз в год

Атестовано Вищою атестаційною комісією України, постанова президії ВАК № 1-05/2 від 23.02.2011 р.

УЧРЕДИТЕЛИ, ИЗДАТЕЛИ: 
Харьковская медицинская академия последипломного образования
Харьковская городская клиническая больница скорой и неотложной помощи НИИ общей и неотложной хирургии АМНУ
Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська Асоціація працівників невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф»

Главный редактор Никонов В.В.

Редакционная коллегия
Бойко В.В., Брандис Т.Я. (зам. гл. ре­дактора), Марченко В.Г., Рынденко В.Г., Хвисюк А.Н., Хижняк А.А., Федак Б.С, Феськов А.Э. (зам. гл. редактора), Целуйко В.И., Яковцов И.З.

Редакционный совет
Бабанин А.А. (г. Симферополь, Украина) Багрий А.Э. (г. Донецк, Украина) Вершигора А.В. (г. Киев, Украина) Гайдаев Ю.А. (г. Киев, Украина) Георгиянц М.А. (г. Харьков, Украина) Голдовский Б.М. (г. Запорожье, Украина) Григорьев Е.В. (г. Кемерово, Россия) Гринь В.К. (г. Донецк, Украина) Губергриц Н.Б. (г. Донецк, Украина) Гудима А.А. (г. Тернополь, Украина) Долженко М.Н. (г. Киев, Украина) Дядык А.И. (г. Донецк, Украина) Звягинцева Т.Д. (г. Харьков, Украина) Зозуля И.С. (г. Киев, Украина) Зубов Л.А. (г. Архангельск, Россия) Калвиньш И.М. (г. Рига, Латвия) Клигуненко Е.Н. (г. Днепропетровск, Украина) Климовицкий В.Г. (г. Донецк, Украина) Миронов Л.Л. (г. Минск, Республика Беларусь) Мирошниченко А.Г. (г. Санкт-Петербург, Россия) Неймарк М.И. (г. Барнаул, Россия) Поляков А.Е. (г. Одесса, Украина) Самсон А.А. (г. Минск, Республика Беларусь) Спицин О.Н. (г. Луганск. Украина) Фисталь Э.Я. (г. Донецк, Украина) Черний В.И. (г. Донецк, Украина) Шлапак И.П. (г. Киев, Украина) Шписман М.Н. (г. Томск, Россия) Яковлева Э.Б. (г. Донецк, Украина)

Адрес редакци: Украина, 83030, г. Донецьк, вул. Жовтня, 14

Тел./факс: +380(62) 338-21-11, +380(57) 715-33-45, +380(57)330-96-42.
E-mail: redactor@mednews.donetsk.ua

 
 
КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА И ТЕЛЕМЕДИЦИНА 

Научно-методический журнал

Журнал зарегистрирован в ВАК Украины по четырём направлениям науки. Утверждено постановлениями президиума ВАК Украины от 10.02.10 № 1-05/1 (медицинские), 14.04.10 № 1-05/3 (фармацевтические), 26.05.10 № 1-05/4 (биологические, информатика и приборостроение).

Главный редактор: О. Ю. Майоров (Харьков)

Заместители главного редактора: О. П. Минцер (Киев), В. П. Яценко (Киев), В. П. Марценюк (Тернополь)

РЕДКОЛЛЕГИЯ
Медицинские науки: М. Ю. Антомонов (Киев), A. Aubert (Belgium), P. M. Баевский (Россия), В. М. Белов (Киев), W. Wertelecki (USA), А. П. Волосовец (Киев), Ю. В. Вороненко (Киев),|СР. Gajdusek (USAH, Л. С. Годлевский (Одесса), М. В. Голубчиков (Киев), А. И. Григорьев (Россия), А. И. Ена (Киев), Ю. А. Зозуля, (Киев), Г. Г. Иванов (Россия), Б. А. Кобринский (Россия), А. С. Коваленко (Киев), Л. А. Ковальчук (Тернополь), Ю. М. Колесник (Запорожье), Н. М. Коренев (Харьков), Г. В. Кнышов (Киев), I. Masic (Sarajevo), I. Malmros (Sweden), В. Ф. Москаленко (Киев), О. И. Орлов (Россия), А. В. Пидаев (Киев), Н. Е. Полищук (Киев), А. А. Попов (Киев), Н. Г. Проданчук (Киев), А. М. Сердюк (Киев), Г. А. Слабкий (Киев), В. Н. Соколов (Одесса), U. Tan (Turkey), А. В. Фролов (Республика Беларусь), А. А. Хадарцев (Россия), А. Н. Хвисюк (Харьков),
A.П. Чуприков (Киев), Н. И. Яблучанский (Харьков).
Биологические науки: А. И. Божков (Харьков), Т. М. Воробьева (Харьков),
B.В. Гнездицкий (Россия), В. В. Кальниш (Киев), М. Л. Кочина (Харьков), . И. Лихотоп (Киев), В. А. Лищук (Россия), А. А. Рыжов (Запорожье).
Фармацевтические науки:!'. А. Бухтиарова (Киев), Ю. И. Губский (Киев), В. И. Кабачный (Харьков), В. Н. Ковалев (Харьков), Б. Л. Парновский (Львов), Н. С. Пономаренко (Киев), А. И. Тихонов (Харьков), В. М. Толочко (Харьков), В. П. Черных (Харьков).
Компьютерные науки (технические науки): А. М. Ахметшин (Днепропетровск), М. J. Ball (USA), А. И. Бых (Харьков), В. Т. Гринченко (Киев), J. Gutknecht (Switzerland), P. Degoulet (France), G. Dietzel (Germany), R. Engelbrecht (Germany), J. Zvarova (Czech Republic), M. Д. Кац (Северодонецк), В. Г. Книгавко (Харьков), J. Mantas (Greece), G. I. Mihalas (Romania), S. Olsson (Sweden), Ю. М. Пенкин (Харьков), И. Г. Прокопенко (Киев), Ю. А. Прокопчук (Днепропетровск), Л. Г. Раскин (Харьков), В. Richards (Great Britain), Takashi Takahashi (Japan), И. И. Хаимзон (Винница), A. Hasman (Netherlands).

Зав. редакцией: Т. К. Винник (Харьков)

Адрес редакции: а/я 7313, Харьков, 61002, Украина

тел. +38 (057) 700 68 81

эл.почта: kit-journal@ukr.net
 
 
ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, ГІГІЄНА, ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

Науково-практичний журнал

Засновник: Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО)

 Журнал зареєстрований Міністерством юстиції України 16.03.2009 р. серія КВ №15041-3913Р

Рекомендовано до друку Вченою радою ХМАПО (протокол від 24.04.2014 №5)

Передплатний індекс: 37702

Періодичність: двічі на рік. Адреса для листування: 61176, Харків, вул. Корчагінців, №58, ХМАПО E-mail: epidemiol.aids@mail.ru

® Матеріали, що публікуються на правах реклами. Відповідальність за достовірність несе рекламодавець.

© При передруку матеріалів посилання

на журнал «Епідеміологія, гігієна, інфекційні хвороби» обов'язкове.

Редакційна колегія: Шеф-редактор: Хвисюк О. М. Головний редактор: Кратенко І. С. Науковий редактор: Карабан О. М.

Члени редколегії: Бодня К. І., ЖуковВ.І.,ЄлоєваЗ.В„ Завгородній І. В., Колеснікова І. П., Малий В. П., Мінухін В. В., Морозова Н. С., Ніколенко Є. Я., Ходак Л. А., Чумаченко Т.О. Відповідальний секретар: Падалка Г. І. Літературний редактор: Донець К.П.

Редакційна рада журналу: Андрейчин М. А. (Тернопіль), Антонова Т. В. (Санкт-Петербург), Божков А.І. (Харків), Голубятніков М. І.

(Одеса), Даниленко Г. М. (Харків), Денисенко В.І. (Донецьк), Донець М. П. (Чернігів), Євдокімов В. І. (Бєлгород), Засипка Я. Г. (Одеса), Колпакова Т. М. (Харків), Клочко В. І.

(Миколаїв), Крапля А.І. (Київ), Марієвський В. Ф. (Київ), Мясоєдов В. В.

(Харків), Павлів Р.М. (Львів), Салманов А. К. (Київ), Севальнєв А. І. (Запоріжжя), Хайтович О. Б. (Сімферополь), Шахгільдян Й. В. (Москва), Шаповал В.Ф. (Полтава), Шкляр С. П. (Харків).

 

  
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЖУРНАЛ ВНУТРІШНЬОЇ ТА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ


Засновник Харківська обласна організація «Асоціація лікарів загальної практики — сімейної медицини»

Рекомендовано до друку Вченою радою Харківської медичної академії післядипломної освіті (протокол № 10 від 21 листопада 2014 р.)

Заснований у 2014 року

Виходить 2 рази на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №21084-10884Р від 16.12.2014 р.

Науково-практичний журнал з дистанційної освіти. 

Відповідальний секретар Двояшкіна Ю.І.

Заст. відповідального секретаря Хоменко П О. Дизайн обкладинки В.В Кулик Комп’ютерна верстка О.А. Ільїна

Журнал видається і розповсюджується на благодійні кошти

Для кореспонденції: teraprevm@med.edu.ua

Керівник проекту Хвисюк О.М.
Шеф-редактор Корж О.М.
Головний редактор Опарін О.А.
Заступник головного редактора Лаврова Н.В.

Редколегія:

Хвисюк М.І., Бабак О.Я., Білоусова О.Ю., Бойко В.В., Болотна Л.А., Власенко М.А., Журавльова Л.В., Железнякова Н.М., Звягінцева Т.Д., Касьянова О.М., Корж М.О., Кочуєва М.М., Кочуєв Г.І., Краснокутський С.В., Марченко В.Г., Михайлов Б.В., Опарін А.Г., Пасіешвілі Л.М., Сосін І.К.Дондій Л.Д., Фадеєнко Г.Д.

Редакційна рада:

Березняков І.Г. (Харків), Більченко О.В. (Харків), Бодня К.І. (Харків), Бука С. (Латвія), Волосовець О.П. (Київ), Волошина О.Б. (Одеса), Газізов Р.М. (Росія), Гарюк Г.І. (Харків), Гейниця О.В. (Росія), Гірка В.Д. (Харків), Грищенко О.В. (Харків), Гришин І.М. (Білорусь), Жаловага А.С. (Польща), Жадан І.А. (Харків), Імонов М.С. (Таджикістан), Керімов С.Г. (Азербайджан), Козідубова С.М. (Харків), Лабаш П. (Словаччина), Лазаренко В.Д. (Росія), Літовченко Т.А. (Харків), Майкова Т.В. (Дніпропетровськ), Матюха Л.М. (Київ), Машетова Л.К. (Росія), Орновський М. (Польща), Орловський В.Ф. (Суми), Решетілов Ю.І. (Запоріжжя), Сабіров Д.М. (Узбекістан), Сергієнко 0.1. (Харків), Свінцицький А.С. (Київ), Сидорчук Л.П. (Чернівці), ХіміонЛ.В. (Київ), ШадмановА.К. (Узбекістан), Шамсієв А.М. (Узбекістан), Швець О.М. (Київ), Шетера О.Г. (Київ).
 
 
РАДІОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК


Реєстраційне свідоцтво КВ N° 18685- 7485ПР від 31 січня 2012 р.

Співвидавці
Асоціація радіологів України

Всеукраїнська асоціація рентгенологів Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика Харківська медична академія післядипломної освіти

Інформаційно-видавниче об'єднання "Медицина України"

Адреса редакції 02222, Київ-222, а/с192 “Радіологічний вісник”

Підготовка до друку: ТОВ “ВІЦ” Медицина України”

Адреса видавництва: 02094, вул. Попудренко, 34 тел./факс (044) 503-04-39. E-mail: uarctmrt@mail.ru

Редакція не завжди поділяє погляди авторів.

Рукописи не повертаються.

За достовірність інформації та зміст рекламних публікацій несуть відповідальність автори статей та рекламодавці.

Всі права захищені. Передрук матеріалів проводиться тільки зі згоди видавців.

Зміст номеру затверджено на засідані вченої ради НМАПО (протокол №10 від 10 грудня 2014 р.).
 

 
ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА, ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

Редакційна колегія:
Медведев В.Є. - головний редактор 
Рогожин В.О., ШармазановаО.П. - заступники головного редактора 
Чирков Ю.Е. — відповідальний секретар
Перереєстровано в Державній реєстраційній службі України, Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації серія КВ № 20892-10692 ПР від 22,08.2014 р.

Видавці:
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, Асоціація радіологів України, Харківська медична академія післядипломної освіти, ВіЦ "Медицина України".

Адреса редакції:
Асоціація радіологів України, вул. Дорогожицька, 9, м.Київ, 04112
Тел/факс: (044) 388-42-73
Е-маіІ: aru-ua@ukr.net


 
 

Науковий журнал
«ScienceRise» 
Medical Science

Головний редактор

Георгіянц Маріне Акопівна доктор медичних наук, професор

Редакційна колегія


Болотна Л. А., доктор медичних наук, професор, Харківська медична академія післядипломної освіти (Україна)
Клименко М. О., доктор медичних наук, професор, Харківська медична академія післядипломної освіти (Україна)
Хвисюк О. М., доктор медичних наук, професор, Харківська медична академія післядипломної освіти (Україна)
Mustafa Afifi, MD of Ras Al Khaima Medical University (UAE)
Edna Arcuri, Professor of Universidade Guarulhos (Brazil)
Martina Bellini, Professor of Université degli studi di Milano Bicbcca; Clinica San Carlo, Pademo Dugnano-Milano
Katarzyna Borowska, Associate Professor of Medical University of Lublin (Poland)
Hubert Daisley, Professor of University Of The West Indies(Trinidad and Tobago)
Razvigor Darlenski, MD of Trakia University Stara Zagora (Bulgaria)
Roy George, Professor of Griffith University, Queensland (Australia)
Milos Jesenak, Associate Professor, MD of Comenius University (Slovakia)
Maria Nascimento, Professor of Rio de Janeiro State Federal University (Brazil)
Shalini Sharma, Professor of Editor and proprietor Moksha Publishing House (India) 
Jyan-Gwo Su, Professor of National Chiayi University (Taiwan, Province of China)
Koichi Watanabe, Assistant Professor of Kurume University School of Medicine, Kurume (Japan)

Свідоцтво про державну реєстрацію журналу КВ № 21547-11447 ПР від 08.09.2015


Рекомендовано Вченою Радою Харківської медичної академії післядипломної освіти
Протокол № 3 від 20.03.2015 р.

Засновники: НВП ПП «Технологічний Центр», Харківська медична академія післядипломної освіти,

Національний фармацевтичний університет, Державний вищий навчальний заклад "Університет

менеджменту освіти"

Видавець НВП ПП «Технологічний Центр»

Адреса редакції та видавництва вул. Шатилова дача, 4, м. Харків, Україна, 61145

Контактна інформація 

Тел.: +38 (057) 750-89-90 

E-mail: sr7508990@gmail.com

сайт: http://sr.org.ua/ 
 УКРАИНСКИЙ ЖУРНАЛ
"МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ, ГЕНДЕРНАЯ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА"

Видання зареєстровано Державною реєстраційною службою України 29.08.2014 р.
Св-во про реєстрацію: серія КВ № 20924-10724ПР

Співзасновники та видавці: Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО); Всеукраїнська громадська організація «Українське міждисциплінарне Товариство Чоловічого Здоров'я та Гендеру»;
Всеукраїнська громадська організація «Національна ліга психотерапії, психосоматики та медичної психології України.

Рекомендовано до друку вченою радою ХМАПО (протокол засідання №6 від 22.06.2015 р.)
Підписано до друку 30.06.2015 р.
Передрукування дозволяється лише за згодою редакції.
Відповідальність за добір і викладення фактів несуть автори.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій.
За зміст та достовірність реклами несе відповідальність рекламодавець.
Адреса редакції: бул. Дружби народів, З-A, Київ, 01033, Україна; тел.: +380 (44) 254 49 86; сайт: www.ujmh.org; e-mail: zasseda@gmail.com
Віддруковано TOB «ДКС-центр»: м. Київ, пров. Куренівський 17, тел.: +380 (44) 537 14 34.


Св-во ДК № 3457 від 08.04.2009 р. 
ĉ
Библиотека ХМАПО,
15 вер. 2015 р., 00:05
ĉ
Библиотека ХМАПО,
26 лист. 2014 р., 00:58
ĉ
Библиотека ХМАПО,
26 лист. 2014 р., 01:10
ĉ
Библиотека ХМАПО,
26 лист. 2014 р., 00:59
ĉ
Библиотека ХМАПО,
26 лист. 2014 р., 00:59
ĉ
Библиотека ХМАПО,
14 вер. 2015 р., 05:35
ĉ
Библиотека ХМАПО,
6 лют. 2015 р., 06:54
ĉ
Библиотека ХМАПО,
25 лист. 2015 р., 03:41