Фонд дисертаційних та магістерських робіт

Дисертаційні роботи, які надійшли до бібліотеки

Д4            Алієва, Т.А. Порушення соціального функціонування у осіб з вродженими вадами серця, які навчаються в вищих навчальних закладах, та принципи             їх психологічної корекції [Текст] : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / Т.А. Алієва. - Харків, 2014. - 197 с.

-- 1. ПОРОКИ СЕРДЦА ВРОЖДЕННЫЕ - ДИ - ПК - ПС - ТР 2. СТУДЕНТЫ - ПС 3. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ - ПС

Д73                Балка, Л.О. Медико-психологічний супровід онкологічних пацієнтів із сечокам'яною хворобою єдиної нирки : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 /             Л.О. Балка. - Харків, 2015. - 168 с.

-- 1. УРОЛИТИАЗ - ПС 2. МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ 3. МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Д8            Безсмертний, О.В. Хроно-динамічні особливості автобіографічної пам'яті хворих на параноїдну шизофренію [Текст] : дис....канд.мед. наук : 19.00.04             / О.В. Безсмертний. - Харків, 2015. - 270 с.

-- 1. ШИЗОФРЕНИЯ ПАРАНОИДНАЯ - ДИ 2. ПАМЯТЬ

Д71                Белов, О.О. Порівняльний аналіз медико-психологічних аспектів професійної патології на моделях захворювань різної органно-системної                         приналежності : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / О.О. Белов. - Вінниця, 2016. - 175 с.

-- 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ - ПС - ПТ 2. МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Д24            Бессонова, І.М. Порушення пуринового обміну в формуванні ендотеліальної дисфункції у підлітків з артеріальною гіпертензією [Текст] :                                дис....канд.мед. наук : 14.01.10 / І.М. Бессонова. - Харків, 2015. - 204 с.

-- 1. ПОДРОСТКИ 2. ГИПЕРТЕНЗИЯ 3. ЭНДОТЕЛИЙ - ПО 4. ПУРИНЫ

Д6                Бєляєва, О.Е. Система медико-психологічного супроводу підлітків із ожирінням [Текст] : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / О.Е. Бєляєва. - Харків,         2014. - 182 с.

-- 1. ПОДРОСТКИ - ПС 2. ОЖИРЕНИЕ - ПС 3. ПОДРОСТКОВ ПСИХОЛОГИЯ

Д45            Богуславська, Н.М. Обгрунтування вибору методу анестезіологічного забеспечення травматологічних операцій у пацієнтів молодого віку [Текст] :               дис....канд.мед. наук : спец.14.01.30 / Н.М. Богуславська. - Харків, 2015. - 139 с.

-- 1. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ - МТ 2. РАНЫ И ТРАВМЫ - ХИ 3. ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ - МТ 

Д57        Божук, О.А. Особливості афективно-конативної сфери у жінок з фізіологічним перебігом вагітності та принципи їх медико-психологічного супроводу :         дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / О.А. Божук. - Київ, 2015. - 197 с.

-- 1. БЕРЕМЕННОСТЬ 2. АФФЕКТИВНЫЕ СИМПТОМЫ - ФИ 3. КОГНИТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ 

Д64        Бондаревич, С.М. Влияние фактора времени на психологические показатели при соматических нарушениях у лиц в период зрелости : дис....канд.мед.         наук : 19.00.04 / С.М. Бондаревич. - Одесса, 2007. - 264 с.

-- 1. ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 2. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 3. ВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ

Д48         Браілко, В.І. Етіопатичні і клінічні особливості серозних менінгітів у дітей та оптимізація їх лікування : дис....канд.мед. наук : спец.14.01.13 / В.І.                 Браілко. - Харків, 2016. - 153 с.

-- 1. ДЕТИ 2. МЕНИНГИТ - ПТ - ТР - ЭЛ 

Д34          Бузницкий, Р.И. Передний межтеловой спондилодез металлокерамическими имплантантами в хирургическом лечении и заболеваний и повреждений         шейного отдела позвоночника [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.21 / Р.И. Бузницкий. - Харьков, 2013. - 207 с.

-- 1. ШЕЙНЫЕ ПОЗВОНКИ - ХИ 2. СПОНДИЛОЛИСТЕЗ - ХИ 3. ПОЗВОНОЧНИКА БОЛЕЗНИ - ХИ 4. ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

Д 43         Бурьян, А.В. Комплексное лечение местно-распространенного рака щитовидной железы у больных пожилого и старческого возраста [Текст] :                     дис....канд.мед. наук : 14.01.07 / А.В. Бурьян. - Харьков, 2015. - 165 с.

-- 1. НОВООБРАЗОВАНИЯ - ХИ 2. ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ РАК 3. КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 4. ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК БОЛЕЗНЕННЫЙ 

Д5        Бутко, К.М. Розлади адаптації та їх психотерапевтична корекція у осіб, що перенесли реконструктивно-відновлювальні операції на кисті [Текст] : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / К.М. Бутко. - Харків, 2014. - 152 с.

-- 1. КИСТЬ - ПО - ХИ 2. ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ - ПС 3. АДАПТАЦИИ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ НАРУШЕНИЯ - ТР 

Д74        Варибрус, О.В. Психологічна дезадаптація жінок з тиреопатіями (клініко-психологічні особливості , механізми формування, медико-психологічна                 корекція) : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / О.В. Варибрус. - Харків, 2016. - 156 с.

-- 1. ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - ДИ - ПС - ТР 2. ТИРЕОИДИТ - ДИ - ПС - ТР 3. ЖЕНЩИНЫ - ПС 4. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ 

Д53        Васько, Л.М. Комплексний променевий моніторинг хіміопроменевої терапії місцевопоширеного раку прямої кишки [Текст] : дис....канд.мед. наук :                 14.01.23 / Л.М. Васько. - Полтава, 2016. - 136 с.

-- 1. ПРЯМОЙ КИШКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ТР 2. ХИМИОТЕРАПИЯ 3. РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

Д14        Вербовий, П.П. Порушення життєдіяльності сім'ї при безплідді у чоловіка (клінічні прояви, механізми формування,психокорекція) [Текст] :                             дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / П.П. Вербовий. - Харків, 2015. - 177с.

-- 1. ПСИХОТЕРАПИЯ 2. БЕСПЛОДИЕ МУЖСКОЕ - ДИ - ПС - ТР 3. СЕМЬЯ 

Д25        Винниченко, О.І. Функціональні зміни у хворих на рак стравоходу та кардіоезофагеальної зони після операції Льюїса та Осава-Гарлока [Текст] :                 дис....канд.мед. наук : 14.01.07 / О.І. Винниченко. - Харків, 2015. - 139 с.

-- 1. ПИЩЕВОДА НОВООБРАЗОВАНИЯ - ДИ - ХИ 2. ЭЗОФАГОПЛАСТИКА - ИП 

Д33        Гамидов, Адалят Насир Оглы. Клинико-экспериментальное обоснование хирургических вмешательств при перитоните с учетом спайкообразования в            брюшной полости [Текст] : дис....док.мед. наук : 14.01.03 / Адалят Насир Оглы Гамидов. - Харьков, 2015. - 260 с.

-- 1. ПЕРИТОНИТ - ХИ 2. АДГЕЗИЯ - ОС - ХИ 3. БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ - ХИ 4. ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

Д16        Емяшева, Ж.В. Психологические детерминанты суицидальных тенденций лиц, страдающих химической зависимостью [Текст] : дис....канд.мед. наук :         19.00.04 / Ж.В. Емяшева. - Одесса, 2014. - 229 с.

-- 1. СУИЦИДАЛЬНАЯ ПОПЫТКА 2. ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ УПОТРЕБЛЕНИЕ, РАССТРОЙСТВА ЗДОР - ПС 

Д55        Жукова, Т.О. Ефективність комплексного лікування місцевопоширеного раку гортані при застосуванні індукційної хіміо- та мультифракційної                         променевої терапії : дис....канд.мед. наук : 14.01.23 / Т.О. Жукова. - Полтава, 2016. - 148 с.

-- 1. ГОРТАНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ТР 2. ХИМИОТЕРАПИЯ 3. КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 4. ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ 

Д68        Жунько, Д.В. Оптимизация комплексного лечения больных хроническим простатитом с метаболическим синдромом с использованием физических                 факторов и немедикаментозным методов на амбулаторном этапе : дис....канд.мед. наук : 14.01.33 / Д.В. Жунько. - Одесса, 2016. - 154 с.

-- 1. ПРОСТАТИТ - ДИ - ТР 2. МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ X - ДИ 3. КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

Д52        Жупанова, Д.А. Клинико-психологические особенности больных днпрессией с различным уровнем медикаментозного комплайенса (диагностика и             коррекция) : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / Д.А. Жупанова ; наук. керівн. Н.А. Марута ; ГУ Институт неврологии,психиатрии и наркологии НАМН                 Украины. - Харьков, 2015. - 243 с.

-- 1. ДЕПРЕССИЯ 2. ПСИХОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - МТ 3. БОЛЬНОГО СОГЛАСИЕ С РЕЖИМОМ ЛЕЧЕНИЯ 

Д65        Засєда, Ю.Г. Клініко-психологічні та нозоспецифічні особливості психофеноменологічного профілю у хворих на соматофорні розлади та                                психосоматичні захворювання : дис....док.мед. наук : 19.00.04 / Ю.Г. Засєда. - Харків, 2015. - 368 с.

-- 1. СОМАТОФОРМНЫЕ РАССТРОЙСТВА 2. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА - ДИ 3. МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Д26        Звегинцева, Л.Г. Оптимизация лечения больных после септопластики на фоне последствий черепно-мозговой травмы с использованием физических             факторов [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.33 / Л.Г. Звегинцева. - Харьков, 2015. - 130 с.

-- 1. ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ - ТР 2. НОСА ПЕРЕГОРОДКА - ХИ

Д18        Кабаков, Б.О. Оптимізація периопераційного знеболювання у пацієнтів з оклюзуючою патологією судин нижніх кінцівок [Текст]: дис....канд.мед. наук         : 14.01.30 / Б.О. Кабаков. - Харків, 2014. - 143 с.

-- 1. КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - ПТ 2. КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНИ - ПТ 3. ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА ОБЩЕГО ДЕЙСТВИЯ 4. ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНОГО

Д63        Казмірук, О.В. Лікування поширеного раку яєчників з застосуванням комбінованих оперативних втручань : дис....канд.мед. наук : 14.01.07 / О.В.                 Казмірук. - Харків, 2005. - 142 с.

-- 1. ЯИЧНИКОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ТР - ХИ 2. КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕБНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

Д15        Камінська, А.О. Професійна дезадаптація лікарів хірургічного та терапевтичного профілю (клінічна феноменологія, механізми формування,                            психокорекція) [Текст] : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / А.О. Камінська. - Вінниця, 2015. - 187 с.

-- 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ - ДИ - ПС - ТР 2. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ - ПК - ПС 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ ЛИЦ - ПС 4. ВРАЧИ - ПС 

Д58        Касян, С.М. Діагностика та прогнозування наслідків перинатального гіпоксично-ішемічного ураження ЦНС у дітей першого року життя :                                 дис....канд.мед. наук : 14.01.10 / С.М. Касян. - Суми, 2016. - 199с.

-- 1. ДЕТИ 2. ГИПОКСИЯ-ИШЕМИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ 3. ДИАГНОСТИКА 

Д9        Кирєєва, О.М. Медико-психологічні предиктори рекурентного депресивного розладу як мішені психотерапії та психопрофілактики [Текст] :                            дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / О.М. Кирєєва. - Харків, 2014. - 162 с.

-- 1. ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА - ПС 2. ПСИХОТЕРАПИЯ 

Д32        Клименко, Е.С.    Клініко-морфологічні критерії прогнозу перебігу граничних пухлин яєчника [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.07 / Е.С.                     Клименко. - Рубіжне, 2015. - 160 с.

-- 1. ЯИЧНИКОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ДИ - ТР 2. ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

Д30        Клименко, М.В. Диагностическое и прогностическое значение цитокиновой реактивности в выборе хирургической тактики при остром панкреатите             [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.03 / М.В. Клименко. - Харьков, 2015. - 174 с.

-- 1. ПАНКРЕАТИТ - ДИ - ХИ 2. ЦИТОКИНЫ 3. ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Д12        Коваленко, М.В. Феномен "перфекціонізму" в генезі формування дезадапттивних станів у студентів вищого навчального медичного закладу [Текст] :             дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / М.В. Коваленко. - Вінниця, 2015. - 182 с.

-- 1. СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ - ПС 2. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ - ПС 

Д19        Колганова, К.А. Оптимізація анестезіологічного забеспечення та періопераційної інтенсивної терапії при великих резекціях печінки в онкогінекології             [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.30 / К.А. Колганова. - Донецьк, 2014. - 202 с.

-- 1. НОВООБРАЗОВАНИЯ - ХИ 2. ПЕЧЕНЬ - ХИ 3. ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ 4. ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ЭТАП ЛЕЧЕНИЯ

Д47        Комарчук, В.В. Хирургическое лечение осложненной язвенной болезни в сочетании с гастроэзофагеальным и дуоденогастральным рефлюксами                 [Текст] : дис....док.мед. наук : спец. 14.01.03 / В.В. Комарчук. - Харьков, 2016. - 355 с.

-- 1. ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 2. ЖЕЛУДКА ЯЗВА - ХИ 3. ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА 4. ДУОДЕНО-ГАСТРАЛЬНЫЙ РЕФЛЮКС - ХИ

Д28        Кондратюк, В.В. Тропічна малярія в осіб з немалярійної зони: оптимізація діагностики та лікування [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.13 / В.В.                 Кондратюк. - Харків, 2015. - 144 с.

-- 1. МАЛЯРИЯ - ДИ - ТР 

Д49        Коцина, С.С. Клінічне значення гонадотропних гормонів гіпофіза та статевих гормонів при хронічному токсоплазмозі у дорослих : дис....канд.мед. наук         / С.С. Коцина ; спец.16.00.11. - Харків, 2016. - 149 с.

-- 1. ТОКСОПЛАЗМОЗ - ДИ 2. ГОРМОНЫ 3. ГОРМОНЫ ПОЛОВЫЕ

Д59        Крилова, О.Б. Клініко-метаболічні та гормональні фактори формування здоров'я дівчат підліткового віку залежно від маси тіла : дис....канд.мед. наук :          14.01.10 / О.Б. Крилова. - Харків, 2016. - 195 с.

-- 1. ПОДРОСТКИ 2. ГОРМОНЫ - МЕ 3. ТЕЛА МАССЫ ИНДЕКС

Д22        Куглер, С.Е. Комплексная оценка эффективности интенсивной терапии в остром периоде ишемического инсульта [Текст] : дис....канд.мед. наук :                 14.01.30 / С.Е. Куглер. - Харьков, 2015. - 187 с.

-- 1. ИНСУЛЬТ ИШЕМИЧЕСКИЙ 2. ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ 

Д66        Кутова, Н.В. Психологічні особливості хворих на хронічний панкреатит та їх психокорекція : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / Н.В. Кутова. - Харків,             2015. - 164 с.

-- 1. МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2. ПАНКРЕАТИТ - ДИ - ПС - ТР 3. ПСИХОТЕРАПИЯ 4. ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 

Д17        Кучин, Ю.Л. Мультимодальна знеболення пацієнтівз поєднаною травмою в ранньому посттравматичному періоді, під час операцій та у                                 післяопераційному періоді [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.30 / Ю.Л. Кучин. - Київ, 2015. - 251 с.

-- 1. ТРАВМА МНОЖЕСТВЕННАЯ - ХИ 2. АНЕСТЕЗИЯ 

Д70        Лукащук, С.В. Клініко-патогенетичне обгрунтування галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні дітей з рецидивуючим бронхітом та часто                 хворіючих дітей : дис....канд.мед. наук : 14.01.33 / С.В. Лукащук. - Ужгород, 2016. - 152 с.

-- 1. ДЕТИ 2. БРОНХИТ - ДИ - РЕ - ТР 3. АЭРОЗОЛИ - ТП 4. РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Д20        Ляшок, А.Л. Вибір анестезіологічного забеспечення у пацієнтів з ішемічною хворобою серця при абдомінальних операціях [Текст] : дис....канд.мед.              наук : 14.01.30 / А.Л. Ляшок. - Харків, 2014. - 170 с.

-- 1. ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ХИ 2. АНЕСТЕЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА 3. ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

Д72        Марута, О.С. Особливості репрезентації суб'єктивної картини життєвого шляху у хворих з різними формами невротичних розладів : дис....канд.мед.             наук : 19.00.04 / О.С. Марута. - Харків, 2016. - 192 с.

-- 1. МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2. НЕВРОТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ - ПС 

Д50        Мєрліч, С.В. Медико-психологічний супровід онкологічних пацієнтів з колостомою на амбулаторному на етапі лікування [Текст] : дис....канд.мед. наук         : 19.00.04 / С.В. Мєрліч. - Одеса, 2016. - 179 с.

-- 1. ОБОДОЧНОЙ КИШКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ПС - ТР 2. КОЛОСТОМИЯ 3. ПСИХОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ 

Д37        Мороз, С.В. Оптимізація сфінктерозберігаючих методик при низьких резекціях прямої кишки [Текст] : дис....канд.мед. наук : спец. 14.01.03 / С.В.                 Мороз. - Харків, 2015. - 153 с.

-- 1. ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ - МТ 2. ПРЯМОЙ КИШКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ХИ 

Д13        Онищенко, І.В. Клініко-психологічні особливості хворих на псоріаз та їх психокорекція [Текст] : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / І.В. Онищенко. -             Харків, 2014. - 174 с.

-- 1. ПСОРИАЗ - ДИ - ПС 2. ПСИХОТЕРАПИЯ 

Д44        Осинський, Д.С. Фактори гіпоксичного профілю раку шлунка у пухлинній прогресії [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.07 / Д.С. Осинський. -                     Харків, 2015. - 300 с.

-- 1. НОВООБРАЗОВАНИЯ 2. ЖЕЛУДКА НОВООБРАЗОВАНИЯ 

Д23        Панько, Н.О. Ранні прояви та прогнозування еволюції ювенільного ревматоїдного і реактивного артриту у дітей [Текст] : дис....канд.мед. наук :                     14.01.10 / Н.О. Панько. - Харків, 2014. - 147 с.

-- 1. ДЕТИ 2. АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ ЮВЕНИЛЬНЫЙ - ДИ 3. АРТРИТ РЕАКТИВНЫЙ - ДИ 

Д10        Пирогов, І.Ф. Клініко-пахопатологічні та медико-психологічні аспекти диференційної діагностики шизофреноподібного розладу внаслідок вживання             психоактивних речовин [Текст] : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / І.Ф. Пирогов. - Харків, 2014. - 165 с.

-- 1. ШИЗОФРЕНИЯ - ДИ 2. ПСИХОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА - ПД 

Д60        Підвальна, Н.А. Діагностична та прогностична значущість маркерів пошкодження тубулярного та гломерулярного апаратів у дітей з єдиною ниркою :             дис....канд.мед. наук : 14.01.10 / Н.А. Підвальна. - Харьков, 2015. - 180 с.

-- 1. ДЕТИ 2. ДИАГНОСТИКА 3. ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ХРОНИЧЕСКАЯ - ДИ 

Д29        Подольський, О.В. Комплексна реабілітація хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію з синдромом психоемоційного напруження із застосуванням         магнітолазерної терапії та психофізичної корекції [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.33 / О.В. Подольський. - Харків, 2015. - 159 с.

-- 1. ГИПЕРТЕНЗИЯ - ДИ - РЕ - ТР 2. ПСИХОТЕРАПИЯ 3. РЕАБИЛИТАЦИЯ - ИП - ПС 4. ЛАЗЕРЫ - ИП 

Д35        Покришень, Д.О. Обгрунтуванння використання високочастотної струминної вентиляції легень під час ендоскопічних мікрохірургічних втручань з                 приводу паралітичного стенозу гортані [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.30 / Д.О. Покришень. - Київ, 2015. - 163 с.

-- 1. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 2. ГОРТАНЬ - ХИ 3. ЛЕГКИХ ВЕНТИЛЯЦИЯ 4. ТРАХЕОСТОМИЯ 

Д40        Полякова, А.В. Оптимизация психосоциальной реабилитации больных эпилепсией с аффективными расстройствами [Текст] : дис....канд.мед. наук :             19.00.04 / А.В. Полякова. - Харьков, 2015. - 165 с.

-- 1. ЭПИЛЕПСИЯ - ПС - РЕ 2. АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА 3. АДАПТАЦИИ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ НАРУШЕНИЯ - РЕ 4. РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Д46        Пушкар, М.Б. Оптимізація періопераційного знеболювання при аденотомії у дітей [Текст] : дис....канд.мед. наук : спец.14.01.30 / М.Б. Пушкар. -                 Харків, 2015. - 165 с.

-- 1. ДЕТИ 2. ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД, ВЕДЕНИЕ 3. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ - МТ 4. АДЕНОИДЭКТОМИЯ 5. АДЕНОИДЫ 6. АНЕСТЕЗИЯ ВНУТРИВЕННАЯ 7. ПРОПОФОЛ 8. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

Д27       Ревенко, Ж.А. Клинико-патогенетические особенности формирования и течения демодекоза [Текст] : дис....канд.мед. наук : 16.00.11 / Ж.А. Ревенко.         - Харьков, 2015. - 157 с.

-- 1. ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ - ДИ 

Д31        Руденко, Е.А. Усовершенствование методов хирургического лечения варикозной болезни нижних конечностей с учетом нарушения                                     флебогемодинамики [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.03 / Е.А. Руденко. - Харьков, 2015. - 149 с.

-- 1. ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ - МТ 2. ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН - ХИ 3. КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - ХИ 

Д11        Синіцька, Т.В. Профілактика адиктивної поведінки студеннтської молоді (медико-психологічний підхід) [Текст] : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / Т.В.         Синіцька. - Харків, 2015. - 180 с.

-- 1. СТУДЕНТЫ - ПС 2. АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Д54        Скалий, Н.Н. Совершенствование миниинвазивных методов диагностики и лечения малосимптомных форм нарушения проходимости терминального             отдела холедоха [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.03 / Н.Н. Скалий. - Харьков, 2016. - 170 с.

-- 1. ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ХИ 2. ДИАГНОСТИКА - МТ 3. ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ МАЛОИНВАЗИВНЫЕ 

Д67        Слободянюк, Д.П. Клініко-психологічні особливості, психокорекція і психопрофілактика дезадаптації у студентів з соціальною фобією : дис....канд.мед.          наук : 19.00.04 / Д.П. Слободянюк. - Вінниця, 2015. - 159 с.

-- 1. СТУДЕНТЫ - ПС 2. ПСИХОТЕРАПИЯ 3. ФОБИИ - ПС 4. ФОБИЯ СОЦИАЛЬНАЯ 5. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ - ПС 

Д75        Слободянюк, Д.П. Клініко-психопатологічні особливості , психокорекція і психопрофілактика дезадапатації у студентів з соціальною фобією :                         дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / Д.П. Слободянюк. - Вінниця, 2015. - 156 с.

-- 1. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ 2. СТУДЕНТЫ - ПС 3. ПСИХОТЕРАПИЯ 4. ФОБИЯ СОЦИАЛЬНАЯ 

Д36         Собокарь, В.О. Порівняльна оцінка комбінованої анестезії на основі високої епідуральної блокади та центральної аналгезії при операціях аорто-                    коронарного шунтування з штучним кровообігом [Текст] : дис....канд.мед. наук / В.О. Собокарь. - Запоріжжя, 2015. - 161 с.

-- 1. КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ ШУНТИРОВАНИЕ 2. ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНАЛГЕЗИЯ 3. АНАЛГЕЗИЯ 

Д41        Собокарь, В.О. Порівняльна оцінка комбінованої анестезії на основі високої епідуральної блокади та центральної аналгезії при операціях аорто-                    коронарного шунтування з штучним кровообігом [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.30 / В.О. Собокарь. - Запоріжжя, 2015. - 151 с.

-- 1. КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ ШУНТИРОВАНИЕ - МТ 2. АОРТОКОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ 3. АНЕСТЕЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА КОМБИНИРОВАННЫЕ 4. АНАЛГЕЗИЯ ЭПИДУРАЛЬНАЯ 5. КРОВООБРАЩЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЕ 

Д1        Трачук, Л.Є. Індівідуально-психологічні детермінанти підвищення комплаєнсу у хворих на артеріальну гіпертензію [Текст] : дис....канд.мед. наук :             19.00.04 / Л.Є. Трачук. - Харків, 2014. - 185 с.

-- 1. ГИПЕРТЕНЗИЯ - ДИ - ПС 2. КОМПЛАЕНС БОЛЬНОГО С РЕЖИМОМ ЛЕЧЕНИЯ 

Д61         Усков, О.А. Психологічна дезадаптація підлітків з атопічним дерматитом (клінічні прояви, чинники формування, медико-психологічна допомога) :                дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / О.А. Усков. - Харків, 2015. - 154 с.

-- 1. ПОДРОСТКИ - ПС 2. ДЕРМАТИТ АТОПИЧЕСКИЙ - ПС 3. ПСИХОТЕРАПИЯ 

Д2        Ушакова, В.Р. Медико-психологічна підтримка сім'ї в період очікування та народження дитини в умовах різного перебігу вагітності у жінок [Текст] :             дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / В.Р. Ушакова. - Харків, 2014. - 219 с.

-- 1. БЕРЕМЕННОСТЬ 2. СЕМЬЯ - ПС 3. МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Д62        Ушакова, В.Р. Медико-психологічна підтримка сім'ї в період очікування та народження дитини в умовах різного перебігу вагітності у жінок :                         дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / В.Р. Ушакова. - Харків, 2014. - 219 с.

-- 1. БЕРЕМЕННОСТЬ 2. ПСИХОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - МТ 

Д38        Федак, Б.С. Розлади психічної сфери у хворих з гострими соматичними станами (клінічна феноменологія, модель психопатогенезу, система раннього             медико-психологічного супроводу) [Текст] : дис....док.мед. наук : 19.00.04 / Б.С. Федак. - Харків, 2015. - 294 с.

-- 1. ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА - ДИ - ОС - ТР 2. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 

Д7        Храмцова, В.В. Психологические особенности как факторы ограничения жизнедеятельности лиц с хроническим обструктивным заболеванием легких и         их психокоррекция [Текст] : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / В.В. Храмцова. - Днепропетровск , 2014. - 186 с.

-- 1. ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ХРОНИЧЕСКИЕ ОБСТРУКТИВНЫЕ - ПС 2. ПСИХОТЕРАПИЯ 

Д56        Цодіков, В.В. Клініко-морфологічне обгрунтування лікування хворих на анальну тріщину : дис....канд.мед. наук : 14.01.03 / В.В. Цодіков. - Харків,             2016. - 152 с.

-- 1. АНУСА ТРЕЩИНА - ХИ 2. ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

Д3        Чистова, О.О. Порушення подружньої взаємодії при ендометріозі у жінок (механізми розвитку, клінічні варінти, психокорекція, психопрофілактика)                 [Текст]         : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / О.О. Чистова. - Харків, 2014. - 133 с.

-- 1. СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 2. ЭНДОМЕТРИОЗ - ДИ - ПС - ТР - ЭЛ 

Д51        Чистовська, Ю.Ю. Особливості психосоматичних розладів в осіб різної статі [Текст] : дис....канд.мед. наук : 19.00.04 / Ю.Ю. Чистовська. - Київ, 2016.           - 219 с.

-- 1. ПСИХОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ 2. ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 3. ПОЛ 

Д42        Шевченко, Н.С. Механізми формування остеоартрозу в підлітковому віці, прогноз перебігу, обгрунтування профілактики прогресування :                             дис....канд.мед. наук : 14.01.10 / Н.С. Шевченко. - Харків, 2015. - 396 с.

-- 1. ПОДРОСТКИ 2. ОСТЕОАРТРИТ - ДИ - ПК 3. ПРОГНОЗ 

Д21        Щур, О.І. Вибір методу післяопераційного знеболювання у пацієнтів з ІІІ-IVстадією колоректального раку [Текст] : дис....канд.мед. наук : 14.01.30 /             О.І. Щур. - Харків, 2014. - 165 с.

-- 1. КОЛОРЕКТАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ХИ 2. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 3. ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПРИ СОХРАНЕНИИ СОЗНАНИЯ

Д69        Юрко, К.В. Діагностична значимість імуно-генетичних механізмів у розвитку метаболічних порушень і ВІЛ-інфікованих осіб, хворих на хронічний                 гепатит С : дис....канд.мед. наук : 14.01.13 / К.В. Юрко. - Харків, 2016. - 303 с.

-- 1. ГЕПАТИТ C - ДИ - ИМ - МЕ - ОС 2. МЕТАБОЛИЗМ 3. ВИЧ ИНФЕКЦИИ - ДИ - ИМ - ОС 


Магістрські роботи, які надійшли до бібліотеки

     МР10

   Арман, Д.О.

Патогенетичні особливості діагностики та лікування генітального кандидозу у вагітних, хворих на цукровий діабет [Текст] : магістерська робота : 14.01.01 / Д.О. Арман ; Харківська медична академія післядипломної освіти. - Харків, 2014. - 77 с.


МР4

Асоян, І.М.

Особливості ремоделювання міокарда лівого шлуночка серця та роль дисинхронії серця у хворих з постінфарктним кардіосклерозом та цукровим діабетом 2 типу [Текст] : науково-кваліфікаційна робота на ступень магістра : спец.14.01.02 / І.М. Асоян ; Харківська медична академія післядипломної освіти ; наук. керівн. М.А. Власенко. - Харків, 2013. - 57 с.


МР17

Бобровская, Н.П.

Патогенетическая роль солей свинца в развитии заболеваний твердых тканей зубов : магистерская работа / Н.П. Бобровская ; наук. керівн. В.Ф. Куцевляк ; Харьковская медицинская академия последипломного образования. - Харьков, 2015. - 86 с.


МР16

Бодня, И.П.

Клинико-иммунологическая оценка терапии больных энтеробиозом [Текст] : магистерская работа / И.П. Бодня ; наук. керівн. В.П. Малый ; Харьковская медицинская академия последипломного образования. - Харьков, 2014. - 65 с.


МР26

Бокатов, А.В.

Гемодинамічні реакції в умовах регіонарної анестезії при високих ампутаціях нижніх кінцівок : магістерська робота : 14.01.30 / А.В. Бокатов ; наук. керівн. В.Й. Лисенко ; Харківська медична академія післядипломної освіти. - Харків, 2016. - 54 с.


МР3

Галенко, Н.Г.

Судово-медичні аспекти смертельної автомобільної травми в умовах мегаполісу України (сучасний стан та ретросипектива) [Текст] : робота на получение квалификационной степени магистра : 14.01.25 судова медицина / Н.Г. Галенко ; наук. керівн. О.М. Гуров ; Харківська медична академія післядипломної освіти. - Харків, 2016. - 88 с.


МР23

Гужва, Н.Ю.

Особливості перебігу та лікування хронічної серцевої недостатності у хворих з надлишковиою масою тіла та ожирінням : магістерська робота : 14.01.02 / Н.Ю. Гужва ; наук. керівн. А.В. Більченко ; Харківська медична академія післядипломної освіти. - Харків, 2016. - 93 с.


МР22

Дронова, Н.М.

Характеристика клінічних проявів різних форм Епштейна-Барр вірусної інфекції у д ітей з вмкористанням методів сучасної діагностики : магістерська робота : 14.01.10 / Н.М. Дронова ; наук. керівн. В.М. Савво ; Харківська медична академія післядипломної освіти. - Харків, 2015. - 65 с.


МР24

Ільїнська, А.О.

Особливості змін показників системи гемостазу у вагітних з аутоімунним тиреоїдитом : магістерська робота : 14.01.01 / А.О. Ільїнська ; наук. керівн. А.Ю. Щербаков ; Харківська медична академія післядипломної освіти. - Харків, 2016. - 67 с.


МР12

Звягіна, Н.Ю.

Вивчення терапевтичних підходів реабілітації піхвового вмісту у жінок, що перенесли запалення статевих органів із використанням пробіотиків [Текст] : магістерська робота : 14.01.01 / Н.Ю. Звягіна ; наук. керівн. І.А. Тиха ; Харківська медична академія післядипломної освіти. - Харків, 2014. - 73 с.


МР25

Кашура, Ю.А.

Фотодинамическое воздействие на стандартную культуру Candida albicans и применение фотодинамическойтерапии при хроническом кандидозе полости рта : магистерская работа : 14.00.21 / Ю.А. Кашура ; наук. керівн. К.В. Божко. - Харьков, 2016. - 82 с.


МР5

Корниенко, Д.А.

Особенности моторно-эвакуаторных нарушений при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни [Текст] : магистерская работа : спец. 14.01.02 / Д.А. Корниенко ; Харьковская медицинская академия последипломного образования ; наук. керівн. А.А. Опарин. - Харьков, 2013. - 73 с.


МР19

Кравцов, Н.С.

Стимуляция репаративных процессов костной ткани с использованием остеопластических материалов : магистерская работа : 14.00.21 / Н.С. Кравцов ; наук. керівн. О.В. Любченко ; Харьковская медицинская академия последипломного образования. - Харьков, 2015. - 54 с.


МР2

Кремень, В.А.

Управляемая дерматензия при хирургическом лечении раневых дефектов кожи [Текст] : работа на получение квалификационной степени магистра : 14.01.03 - хірургія / В.А. Кремень ; наук. керівн. Т.Г. Григорьева ; Харьковская медицинская академия последипломного образования. - Харьков, 2015. - 57 с.


МР18

Крупач, М.А.

Клинико-лабораторная оценка эффективности местного лечения катарального гингивита лечебно-профилактическими средствами на основе компонентов растительного происхождения : магистерская работа : 14.00.21 / М.А. Крупач ; наук. керівн. Л.Ю. Пушкарь ; Харьковская медицинская академия последипломного образования. - Харьков, 2015. - 81 с.


МР27

Лебединец, П.В.

Структурно-функциональная характеристика ишемических инсультов у больных с интракраниальным атеросклерозом : магистерская работа : 14.01.15 / П.В. Лебединец ; наук.керівн. О.Е. Дубенко ; Харьковская медицинская академия последипломного образования. - Харьков, 2017. - 60 с.


МР14

Ліпакова, К.Ю.

Структурно-функціональні показники лівого шлуночка серця у хворих гіпертонічною хворобою в поєднанні з раком молочної залози при хіміотерапії доксорубіцином : магістерська робота : 14.01.02 / К.Ю. Ліпакова, К.Ю. Ліпакова ; , М.А. Власенко ; наук. керівн. М.А. Власенко. - Харків, 2014. - 66 с.


МР11

         Мєлікова, Т.А.

Особливості діагностики та прогнозування плацентарної дисфункції у жінок з рубцем на матці [Текст] : магістерська робота : 14.01.01 / Т.А. Мєлікова ; наук. керівн. А.Ю. Щербаков ; Харківська медична академія післядипломної освіти. - Харків, 2014. - 74 с.


МР7

Подбельцев, П.В.

Дифференциальная диагностика воспалительных и опухолевых заболеваний прямой кишки и параректальной клетчатки [Текст] : магистерская работа / П.В. Подбельцев ; Харьковская медицинская академия последипломного образования. - Харьков, 2013. - 45 с.


МР15

Починская, М.В.

Особенности клиническоготечения и психосоматического статуса у больных с сопутствующей гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью при артериальной гипертензии : магистерская работа / М.В. Починская ; наук. керівн. А.А. Опарин ; Харьковская медицинская академия последипломного образования. - Харьков, 2014. - 92 с.


Рахимова, О.А.

Коррекция микроальбуминурии у больных с ишемической болезнью сердца [Текст] : магистерская работа : 14.01.02 / О.А. Рахимова ; Харьковская медицинская академия последипломного образования. - Харьков, 2013. - 75 с.


МР8

Руденко, Т.А.

Влияние диссинхронии миокарда на развитие хронической сердечной недостатности у больных с ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2-го типа [Текст] : магистерская работа : 14.01.02 / Т.А. Руденко ; наук. керівн. М.А. Власенко ; Харьковская медицинская академия последипломного образования. - Харьков, 2013. - 85 с.


МР13

Свір, Н.С.

Медикаментозна корекція артеріальної гіпертензії у хворих з метаболічним синдромом та цукровим діабетом 2 типу [Текст] : магістерська робота : 14.01.02 / Н.С. Свір ; наук. керівн. М.А. Власенко ; Харківська медична академія післядипломної освіти. - Харків, 2014. - 80 с.


МР9

Харченко, Е.И.

Состояние функции обоняния при заболеваниях риногенного генеза [Текст] : магистерская работа / Е.И. Харченко ; Харьковская медицинская академия последипломного образования ; наук. керівн. Т.В. Почуева. - Харьков, 2013. - 71 с.


МР1,МР20

         Хвисюк, М.А.

Клиническая и патогенетическая роль новых биомаркеров воспаления у больных с ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом [Текст] : магистерская работа / М.А. Хвисюк ; Харьковская медицинская академия последипломного образования ; наук. керівн. А.В. Бильченко. - Харьков, 2015. - 56 с.