Праці співробітників ХМАПО

Праці співробітників академії,

що надійшли до бібліотеки у 2015


616.08

А72        Антисекреторні засоби у практиці терапевта та сімейного лікаря [Текст] : навчальний          посібник / О.А. Опарін, А.Г. Опарін, Ю.Г. Федченко та ін. ; за ред. О.А. Опаріна. -            Харків, 2014. - 34 с.

 

616.132
А86        Артериальная гипертензия и сердечно-сосудистый риск [Текст] : монография / А.Э.             Багрий, А.И. Дядык, О.И. Жаринов, В.И. Целуйко ; под ред. Ю.И. Сиренко, О.И. Жаринова.         - Киев : Четверта хвиля, 2009. - 160 с. 

 

615.82

А92         Атлас точкового масажу у медичній реабілітації [Текст] / В.Г. Марченко, В.О.                 Малахов, Н.О. Федоренко, Е.П. Яроцька. - Харків : Майдан, 2015. - 214 с.


615.32

Б48                     Березняков, И.Г.

Краткий справочник по эмпирическому использованию антибиотиков с лечебной и профилактической целью [Текст] / И.Г. Березняков. - Киев : Артериум, 2014. - 203 с.

 

616.08

Г22        Гастроезофагельна рефлюксна хвороба у практиці терапевта та сімейного лікаря [Текст]         :навчальний посібник / О.А. Опарін, А.Г. Опарін, Ю.І. Двояшкіна та ін. ; за ред. О.А.         Опаріна. - Харків, 2014. - 44 с.

 

616.8

Г93                     Губіна, Г.Л.

Боковий аміотрофічний склероз: класифікація, клініка, діагностика та диференційна діагностика, лікування [Текст] : навчально-методичний посібник / Г.Л. Губіна, А.Л. Харетоненко, О.І. Тарасова. - Харків : ХМАПО, 2014. - 71 с.

 

616.006.4

Д21                     Даценко, Б.М.

Краткая история хирургии рака прямой кишки, представленная в иллюстрациях, таблицах и комментариях [Текст] : монография / Б.М. Даценко, А.Б. Даценко, Р.А. Хмызов. - Харьков : АПЕКС, 2014. - 55 с.

 

616.8

Д50        Диференційний діагноз больового синдрому в грудній клітині [Текст] : навчальний             посібник / В.О. Малахов, Г.М. Кошелєва, Є.Л. Сиротніков та ін. - Харків : ТОВ Щедра             садиба плюс, 2015. - 132 с.

 

615.814

Д44        Диагностика по языку в традиционной китайской медицине [Текст] / О.Г. Морозова, В.И.         Здыбский, С.С. Щербаков, Ю.В. Являнский. - Харьков : СПДФЛ Мосякин В.Н., 2014. - 204 с.         

 

616.006.4

Д81                     Дудніченко, О.С.

Скринінгові програми в онкології [Текст] : навчальний посібник / О.С. Дудніченко, Д.Е. Риспаєва. - Харків : Планета-Прінт, 2015. - 52 с.615.851

Е45        Експериментально-психологічне дослідження в загальній практиці - сімейній медицині             [Текст] : навчальний посібник / Б.В. Михайлов, О,І, Сердюк, В.В. Чугунов та ін. - 5-е          вид.,перероб. та доп. - Х. : ХМАПО, 2014. - 328 с.

 


615.834

Ж91                     Журавлёв, В.А.

Книга о клиническом санатории "Роща" [Текст] : монография / В.А. Журавлёв, Л.Д. Тондий. - Харьков : Слово, 2014. - 282 с.

 

616.08

З-14        Загальна практика-сімейна медицина. Ч.1: Заочний цикл навчання [Текст] :                     індивідуальний навчально-методичний посібник (щоденник) лікаря-інтерна / за ред. С.П.          Шкляра. - Харків : ХМАПО, 2013. - 200 с.

 

618.9:616.3

З-38       Захворювання кишечника у дітей [Текст] : навчальний посібник / О.Ю. Бєлоусова, К.В.          Волошин, О.М. Бабаджанян та ін. - Харків, 2014. - 68 с.

 

618.9:616.3

З-37       Захворювання органів гастродуоденальної зони у дітей: діагностика та лікування                [Текст] : навчальний посібник / О.Ю. Белоусова, Н.В. Павленко, О.М. Бабаджанян та ін. -         Харків, 2014. - 64 с.

 

616.3

З-38       Захворювання органів травлення [Текст] : навчальний посібник / Т.Д. Зв'ягінцева, О.І.         Сергієнко, А.І. Чернобай та ін. - Харків, 2014. - 304 с. 

 

616.36

З-45                    Звягинцева , Т.Д.

Хронические заболевания печени [Текст] / Т.Д. Звягинцева, А.И. Чернобай. - 2-е изд. перераб. и доп. - Харьков : Типография Мадрид, 2014. - 236 с. 

 

613.95

З-46        Здоров'язберігаючі технології навчання: психогігієнічні аспекти впровадження у           молодшому шкільному віці [Текст]: навчально-методичний посібник / уклад. О.М.                    Карабан, Л.Б. Ушкварок, С.Є. Лупаренко, Л.В. Тимошенко, І.С. Кратенко, І.Ю. Багмут. -            Харків:  Золоті сторінки, 2014. - 224 с.


616.08

І-60        Інгібітори АПФ у практиці терапевта та сімейного лікаря [Текст] : навчальний                 посібник / О.А. Опарін, А.Г. Опарін, Ю.Г. Федченко та ін. ; за ред. О.А. Опаріна. -             Харків, 2014. - 32 с.

 

615.851

І-67       Інноваційні методи діагностики і лікування психічних і соматичних розладів                    психогенного походження (ХVII Платонівські читання [Текст]: матеріали науково-                 практичної конференції, 16-17 жовтня 2014 р. / за ред. Б.В. Михайлова. - Харків,2014.          - 180 с.

 

61(092)

К41                     Киношенко, Ю.Т.

Дорогами моей жизни (Автобиографическая повесть) [Текст] / Ю.Т. Киношенко. - Харьков : САМ, 2014. - 224 с.


616.073

К47        Клініко-променева діагностика змін органів грудної клітини при опортуністичних                 інфекціях у ВІЛ-інфікованих хворих на СНІД [Текст] : навчальний посібник / І.О.                 Крамний, І.О. Вороньжев, С.В. Лімарєв та ін. - Харків : ХМАПО, 2014. - 76 с.

 

У2

К73                     Котык, Е.А.

Мысли вслух: В мире известных истин: размышления о бренном от "А" до "Я" [Текст] / Е.А. Котык. - Харьков, 2013. - 159 с.

 

У2

К73                     Котык, Е.А.

Мысли вслух: Записки созерцателя: Бессистемно о разном от "А" до "Я" [Текст] / Е.А. Котык. - Харьков, 2012. - 61 с.

 

У2

К73                     Котык, Е.А.

Мысли вслух: Наедине с самим собой...Мысли о разном: от "А" до "Я" [Текст] / Е.А. Котык. - Харьков, 2011. - 157 с.

 

У2

К73                     Котык, Е.А.

Мысли вслух: Такова наша жизнь."Опыты" моей жизни: от "А" до "Я" [Текст] / Е.А. Котык. - Харьков, 2014. - 88 с.

 

У2

К73                     Котык, Е.А.

Мысли вслух: Что же случилось? "Опыты" моей жизни: от "А" до "Я", Ч.2 [Текст]. - Харьков, 2015. - 163 с.

 

616.011

К73                     Котык, Е.А.

Патоморфологические особенности слизистой оболочки желудка у лиц различного возраста [Текст] : монография / Е.А. Котык. - Харьков : ТОВ Щедра садиба плюс , 2014. - 354 с.

 

616.073

К78                     Крамний, І.О.

Променева діагностика невідкладних станів в педіатричній пульмонології [Текст] : керівництво / І.О. Крамний, І.О. Вороньжев, С.В. Лімарєв ; за ред. І.О. Крамного. - Харків : ТОВ Щедра садиба, 2015. - 208 с. : іл.

 

616.073

К78                     Крамний, І.О.

Променева діагностика окремих рідкісних захворювань легень [Текст] : навчальний посібник / І.О. Крамний. - Харків : ХМАПО, 2014. - 108 с.

 

615

Л43        Лекции по клинической фармакологии [Текст] : монография / А.А. Опарин, А.Г. Опарин,         Ю.И. Двояшкина, Н.В. Лаврова ; под ред. А.А. Опарина. - Харьков : Факт, 2015. - 296 с. 

 

613.62

Л84                     Лук'яненко, О.Ю.

Професійні захворювання, які пов'язані з фізичним навантаженням та перенапруженням окремих органів і систем [Текст] : навчально-методичний посібник / О.Ю. Лук'яненко. - Харків, 2015. - 72 с.


617.5

Л93             Любченко, А.В.

Эндопротезирование височно-нижнечелюстного сустава [Текст] : монография / А.В. Любченко, В.И. Куцевляк. - Харьков : СИМ, 2014. - 228 с.

 

616.957

М12                     Мавров, И.И.

Половые болезни [Текст] : руководство / И.И. Мавров. - 5-е изд., доп. и перер. - Харьков : Факт, 2005. - 760 с. : илл.

 

613.7

М18                     Малахов, В.О.

Лікувальна фізкультура при неврологічних захворюваннях [Текст] : навчальний посібник / В.О. Малахов, Г.М. Кошелєва, В.Ю. Петренко. - Харків, 2014. - 176 с.

 

616.926

М20                     Малый, В.П.

Острая печёночная недостаточность у больных вирусными гепатитами и герперовирусными инфекциями [Текст] : монография / В.П. Малый, Д.В. Мальцев. - Харьков : ТОВ Щедра садиба плюс , 2014. - 216 с.

 

614.88

М42        Медицина катастроф та невідкладні стани в практиці сімейного лікаря [Текст] :                 навчально-методичний посібник / за ред. В.В. Ніконова. - Харків : Планета-Принт, 2015.          - 154 с.

 

615.814

М80                     Морозова, О.Г.

Пульсовая диагностика в традиционной китайской медицине [Текст] : монография / О.Г. Морозова, В.И. Здыбский, С.С. Щербаков. - Харьков : СПДФЛ Мосякин В.Н., 2015. - 262 с. 

 

613.83

Н29        Наркологія [Текст] : національний підручник для лікарів-наркологів / за ред. І.К.             Сосіна, Ю.Ф. Чуєва. - Харків : Колегіум, 2014. - 1500 с. 

 

616.902

Н73        Нові підходи до діагностики та лікування ІПСШ в групах населення, уразливих щодо             зараження ВІЛ [Текст] : навчальний посібник / уклад. Г.І. Мавров, Г.М. Бондаренко, Ю.В.          Щербакова, Л.В. Іващенко. - Харків, 2013. - 47 с.

 

613.62

Н83        Нормативно-правові документи з питань організації лікувально-профілактичної допомоги           працюючим в шкідливих та небезпечних умовах виробництва [Текст]: навчально-методичний           посібник / С.І. Ткач, О.Ю. Лук'яненко, І.Г. Боровик, О.В. Григорян. - Харків, 2014. -            29 с.

613.83

О-61       Опиоидная зависимость и хронический гепатит С. Кн. 2 [Текст] : монография / Н.А.             Овчаренко, И.К. Сосин, Л.Л. Пинский, В.Д. Мишиев ; под ред. Н.А. Овчаренко. - Луганск:          Промпечать, 2014. - 340 с. 

 

618.9

О-64       Организация амбулаторно-поликлинической помощи детям [Текст]: справочник врача / под          ред. О.А. Цодиковой. - Киев : Здоровье Украины, 2013. - 318 с.


616.073(02)

П24        Педіатрична рентгенологія [Текст]: керівництво для лікарів та інтернів / М.І.               Спузяк, І.О. Крамний, О.П. Шармазанова та ін. ; за ред. М.І. Спузяка, І.О. Крамного. -          Х. : Цифрова друкарня №1, 2013

Т.2: Опорно-руховий апарат. Хребет. Череп і головний мозок [Текст]. - 2013. - 496 с. : іл.

 

613.95

П11        Підліткова терапія [Текст] : підручник / за ред. Л.К. Пархоменко. - Харків : Факт,             2014. - 864 с. 

 

616.85

П63        Посттравматичні стресові розлади [Текст] : навчальний посібник / Б.М. Михайлов, В.В.         Чугунов, В.О. Курило, С.Н. Саржевський. - 2-е вид.,перероб. та доп. - Харків : ХМАПО,            2014. - 285 с.

 

61(092)

П76        Пример служения. [Текст] : сборник трудов В.Я.Данилевского и материалов о его                 деятельности / уклад. О.М. Белецкая. - Харьков : ФОРТ, 2007. - 528 с. 

 

616.073

П81        Променева діагностика захворювань органів дихання у новонароджених [Текст] :                 навчальний посібник / І.О. Вороньжев, І.О. Крамний, О.П. Сорочан та ін. - Харків, 2014.          - 76 с.

 

616.073

П81        Променева діагностика пухлин травної системи [Текст] : навчальний посібник / І.О.             Вороньжев, І.О. Крамний, М.О. Бортний та ін. - Харків, 2014. - 192 с.

 

616.073

Р15        Радиология [Текст] : учебное пособие / И.Е. Крамной, И.А. Вороньжев, Ю.А.                     Коломийченко, Р.Ю. Чурилин. - Харьков : Цифровая типография №1, 2014. - 104 с.

 

616.073

Р39        Рентгенологічний атлас травматичних ушкоджень кінцівок [Текст] : навчальний посібник         / О.П. Шармазанова, Н.С. Лисенко, О.В. Волковська, Ю.А. Миронова. - Харків : ФОП Бровін         О.В., 2015. - 158 с. 

 

615.831

С24        Свет в лечении ран [Текст] : учебное пособие / под ред. Л.Д. Тондия. - Харьков, 2014.         – 61 с.


616.12

С74        Справочник по кардиологии [Текст] / под ред. В.И. Целуйко. - Киев: Здоровье Украины,         2014. - 542 с. 

 

617.089.5

С90                     Суслов, В.В.

Спинальная анестезия и аналгезия [Текст] : руководство для врачей / В.В. Суслов, У.А. Фесенко, В.С. Фесенко. - Харьков : СИМ, 2013. - 335 с. : ил.

 

618.9:615.852

С91        Сучасна концепція збалансованого харчування у дітей [Текст] : навчальний посібник /          О.Ю. Белоусова, К.В. Савицька, О.М. Бабаджанян та ін. - Харків, 2014. - 72 с.

 

613.62

Т48                         Ткач, С.І.

Невідкладна медична допомога в клініці професійних захворювань [Текст] : навчальний посібник / С.І. Ткач, О.Ю. Лук'яненко, Н.І. Приліпська. - Харків : ХМАПО, 2015. - 72 с.

 

613.62

Т48                         Ткач, С.И.

Профессиональные заболевания кроветворных органов [Текст] : учебное пособие / С.И. Ткач, Ю.И. Ткач, В.В. Родионова. - Харьков : ХМАПО, 2014. - 79 с.

 

613.62

Т48                         Ткач, С.И.

Профессиональные заболевания органа зрения [Текст] : учебное пособие / С.И. Ткач, И.А. Соболева. - Харьков : ХМАПО, 2014. - 89 с.

 

616.12

Э95        Эхокардиография в клинике внутренних болезней [Текст] : методические рекомендации /         под ред. А.А. Опарина. - Харьков, 2015. - 36 с.

 

616.833

Я22                            Яворская, В.А.

Полинейропатия [Текст] : учебно-методическое пособие / В.А. Яворская, О.Л. Пелехова. - Харьков, 2013. - 104 с.

 


Праці співробітників академії,

що надійшли до бібліотеки у 2014

616.61

І-20

Іванов. Д.Д.

Нефрологія в практиці сімейного лікаря [Текст] : навч. посiбник / Д.Д. Іванов, О.М. Корж. - К., 2006. - 272 с. - ISBN 966-8344-17-0 : 35,00 грн.

 

616.073

А45

Алгоритмы и критерии УЗИ-диагностики в клинике внутренних болезней [Текст]: учебное пособие / А.А. Опарин, А.Г. Опарин, И.П. Кореновский, Н.В. Лаврова; под ред. А.А. Опарина. - Х. : Факт, 2012. - 80 с. - ISBN 978-566-637-726-8 : 20,00 грн.

 


616.022

Б11

Біологічна характеристика патогенних клостридій та їх індикація та ідентифікація [Текст] : навчальний посібник / Ю.Л. Волянський, В.І. Чернявський, С.В. Бірюкова та ін. - Х., 2009. - 66 с. - 20,00 грн.

 


 

616.073

Б83

Бортний, М.О.

Рентгенодиагностика непухлинних захворювань стравоходу [Текст] : навчальний посібник / М.О. Бортний, І.О. Крамний. - Х. : ХМАПО, 2013. - 34 с. - 20,00 грн.


 

616.073

Б83

Бортний, М.О.

Рентгенодіагностика функціональних та запальних захворювань товстої кишки [Текст] : навчальний посібник / М.О. Бортний, І.О. Крамний. - Х. : ХМАПО, 2013. - 50 с. - 20,00 грн

 

 

616.073

Б83

Бортний, М.О.

Методика зондового дослідження тонкої кишки [Текст]: навчально-методичний посібник / М.О. Бортний. - Х., 2013. - 35 с. - 20,00 грн.

 


 

618.9:616.1

В41

Вибрані питання дитячої кардіоревматології : навч. посiбник для студентiв вищих навч. закладів IV рівнія акредитації, лікарів-інтернів, дитячих кардіологів, лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики - сімейної медицини / під ред. О.П. Волосовця, В.М. Савво, С.П. Кривопустова. - К.;Х., 2006. - 246 с.

 


 

616.926

В52

Вирусный гепатит А: клиника, диагностика, лечение [Текст] / под ред. В.П. Малого, Т.В. Сологуб. - СПб.;Х., 2013. - 104 с. - ISBN 978-5-91644-063-8 : 25,00 грн.

 


616.9

В60

Внутрішньолікарняні інфекції-проблеми епідеміологі,клініки,діагностики,лікування та профілактики [Текст] : матеріали 2-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,присвяч. 20-річчю кафедри дезинфектології та профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій ХМАПО,23-25 жовтня 2007 р. - Х. : ЕкоПерспектива, 2007. - 140 с. - ISBN 978-966-8750-04-7 : 25,00 грн.


 

617.8

Г21

Гарюк, Г.И.

Компьютерная томография в диагностике заболеваний полости носа и околоносовых пазух [Текст] : учебное пособие / Г.И. Гарюк, А.Ю. Меркулов, О.Г. Гарюк. - Х., 2013. - 104 с. - ISBN 978-966-2562-39-2 : 75,00 грн.

 


 

616.31

Г83

Гризодуб, Д.В.

Новый отечественный силиконовый оттискной материал [Текст] : монография / Д.В. Гризодуб. - Х.С.А.М. : 2013, Б.р. - 96 с. - ISBN 978-617-7044-46-7 : 50,00 грн.

 

 

616.073

Д44

Дидактичні проблеми післядипломної освіти радіологів-діагностів [Текст] : навч. посiбник / І.О. Крамний, М.І. Спузяк, Р.Ю Чурилін, І.О. Вороньжев. - Х., 2011. - 107 с. - 25,00 грн.


 

618.9:616.006

Д49

Дитяча онкологія [Текст] : підручник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів / О.С. Дудніченко, Г.І. Климнюк, В.Є. Білецький та ін. ; за ред. О.С. Дудніченка, Г.І. Климнюка. - Х. : Факт, 2013. - 400 с. - ISBN 978-966-637-738-1 : 280,00 грн.

 


 

618.9:616.3

Д49

Дитяча гастроентерологія [Текст] : підручник для лікарів-інтернів, лікарів-слухачів закладів післядипломної освіти / Ю.В. Бєлоусов, О.Ю. Бєлоусова, Л.Г. Волошина, О.М. Бабаджанян ; за ред. Ю.В. Бєлоусова. - Х. : Оберіг, 2013. - 348 с. - ISBN 978-966-8689-19-2 : 120,00 грн.

 

 

616.89.008.43

Д64

Долуда, С.М.

Современные формы шизофрении в возрастном аспекте [Текст] : монография / С.М. Долуда, В.М. Козидубова. - Х. : СПДФЛ Мосякин В.Н., 2008. - 160 с. - ISBN 978-966-8624-12-4 : 50,00 грн.

 


 

617.3

Д89

Дынник, А.А.

Очерки истории клинического протезирования в Украине [Текс] / А.А. Дынник. - Х., 2013. - 240 с. : ил. - ISBN 978-966-2526-14-1 : 80,00 грн

 


 

615.851

Е85

Еспериментально-психологічне дослідження в загальній практиці - сімейній медицині [Текст] : навчальний посібник / Б.В. Михайлов, І.С. Вытенко, О.І. Сердюк та ін. - Х. : ХМАПО, 2013. - 146 с. - 39,00 грн.

 


 

616.1/9

Е88

Еталони практичних навичок з внутрішніх хвороб [Текст] : метод. рекомендації / уклад. О.О. Опарін, А.Г. Опарін, Н.В. Лаврова, О.Л. Яковенко ; за ред. О.А. Опаріна. - Х., 2013. - 72 с. - 30,00 грн.

 


 

616.08

И32

Избранные лекции по внутренним заболеваниям в практике семейного врача [Текст] / А.Н. Корж, Г.И. Кочуев, С.В. Краснокутский та ін. ; под ред. А.Н. Коржа. - Х., 2008. - 438 с. - 69,00 грн.

 


615.815

К36

Керівництво з медичної реабілітації [Текст] / О.М. Хвисюк, В.Г. Марченко, В.О. Малахов та ін. - Х. : Майдан, 2013. - 488 с. - ISBN 978-966-372-473-7 : 80,00 грн.

 


 

616.073

К47

Клініко-променева діагностика окремих хвороб крові і лімфопроліферативних захворювань [Текст] : навчальний посібник / І.О. Крамний, М.І. Спузяк, Р.Ю. Чурилін та ін. - Х. : ХМАПО, 2013. - 96 с. - 30,00 грн.

 


 

616.1

К49

Клиническая фармакология в кардиологии [Текст] : учебное пособие / А.А. Опарин, Н.В. Лаврова, Ю.И. Двояшкина, Л.А. Хоменко ; под ред. А.А. Опарина. - Х.: Факт, 2013. - 108 с. - ISBN 978-566-637-730-5 : 25,00 грн.

 


 

616.3

К49

Клиническая фармакология в гастроэнтерологии [Текст] : учебное пособие / А.А. Опарин, Н.В. Лаврова, Ю.И. Двояшкина, Л.А. Хоменко ; под ред. А.А. Опарина. - ISBN 978-966-637-735-0 : 25,00 грн.

 


 

616.89

К49

Клинико-психологические особенности больных ВИЧ-инфекцией и их психокоррекция [Текст] : монография / В.М. Козидубова, Л.Г. Николаева, В.И. Вовк, Т.В. Майстат. - Х. : ФЛ-П Шейнина Е.В., 2009. - 216 с. - ISBN 978-9666-1536-27-1 : 85,00 грн.

 

 

616.89.008.43

К59    

Козидубова, В.М.

Лечение шизофрении с применением сверхвысококачественного электромагнитного поля [Текст] : монография / В.М. Козидубова, В.Е. Гончаров. - Х. : ФЛ-П Шейнина Е.В., 2009. - 284 с. - ISBN 978-966-1536-25-7 : 60,00 грн.

 


 

616.89.008.43

К59

Козидубова, В.М.

Диагностика и коррекция семейной дезадаптации у женщин в период ремиссии [Текст] : монография / В.М. Козидубова, О.В. Курбак. - Х. : ФЛ-П Шейнина Е.В., 2009. - 288 с. - ISBN 978-966-1536-28-8 : 65,00 грн.

 


 

618.9:616.8

К59

Козидубова, В.М.

Психические расстройства у детей, перенесших критические состояния [Текст] : монография / В.М. Козидубова, В.М. Шейнина. - Х. : ФЛ-П Шейнина Е.В., 2009. - 223 с. - ISBN 978-966-1536-19-6 : 50,00 грн.

 

 

618.9:616.8

К59

Козидубова, В.М.

Клинико-психологические особенности детей и подростков, больных эпилепсией с интелектуальным снижением и их коррекция [Текст] : монография / В.М. Козидубова, С.М. Долуда, Е.В. Светличная. - Х. : ФЛ-П Шенина Е.В., 2009. - 183 с. - ISBN 978-966-1536-26-4 : 50,00 грн.

 


 

618.9:616.8

К59

Козидубова, В.М.

Суицидальное поведение у подростков [Текст] : монография / В.М. Козидубова, Э.Н. Барычева. - Х. : ФЛ-П Шейнина Е.В., 2009. - 243 с. - ISBN 978-966-1536-23-3 : 55,00 грн.

 


 

63.3(2Ук)

К75

Кочарян, С.Г.

Армянская община Харькова (1863-2010 гг.) [Текст] : монография / С.Г. Кочарян. - Х. : ХНУ, 2013. - 244 с. - ISBN 978-966-623-996-2 : 57,00 грн.

 

 

616.073

К78

Крамний, І.О.

Рентгенодіагностика захворювань травної системи (схеми, класифікації, групування) [Текст] : навчальний посібник / І.О. Крамний, М.О. Бортний, І.О. Вороньжев. - Х. : ХМАПО, 2013. - 44 с. - 20,00 грн.

 


 

616.3

Л43

Лекции по гастроэнтерологии [Текст] : монография / А.А. Опарин, А.Г. Опарин, Н.В. Лаврова, Ю.И. Двояшкина. - Х. : Факт, 2013. - 176 с. - ISBN 978-966-637-743-5 : 35,00 грн.

 


616.902

М20

Малый, В.П.

ВИЧ/СПИД [Текст] / В.П. Малый. - М. : Эксмо, 2009. - 672 с. - ISBN 978-5-699-31017-3 : 75,00 грн.


 

616.926

М20

Малый, В.П.

Вирусные гепатиты энтеральные [Текст] : монография / В.П. Малый. - Х. : Щедра садиба, 2014. - 240 с. - ISBN 978-617-7188-10-9 : 60,00 грн.

 


 

616.933

М20

Малый, В.П.

Холера (эпидемиология, клиника и лечение) [Текст] : монография / В.П. Малый. - Х. : Эдена, 2010. - 110 с. - ISBN 978-966-8230-47-9 : 35,00 грн.

 


615.814

М80

Морозова, О.Г.

Гирудорефлексотерапия [Текст] : монография / О.Г. Морозова, В.И. Здыбский, В.В. Цыганенко. - 2-е изд., перер. и доп. - Х. : СПДФЛ Мосякин В.Н., 2013. - 148 с. - ISBN 978-966-8624-14-8 : 40,00 грн.

 


 

616.47

Н55

Несахарный диабет [Текст] : монография / Н.А. Кравчун, Ю.И. Караченцев, А.В. Казаков, И.В. Чернявская. - Х., 2012. - 168 с. : ил. - ISBN 978-966-8591-82-2 : 50,00 грн.

 


 

613.62

Н83

Нормативно-правові документи з питань організації лікувально-профілактичної допомоги працюючим в шкідливих та небезпечнихумовах виробництва [Текст] : навчально-методичний посібник / С.І. Ткач, О.Ю. Лук'яненко, І.Г. Боровик, О.В. Григорян. - Х. : ХМАПО, 2014. - 29 с.

 


 

617(02)

О-28

Общая хирургия в районной больнице [Текст] : учебник для студентов высш. мед. учебн. заведений IV уровня аккредитации / Н.Д. Желиба, С.Д. Химич, И.Д. Герич и др. ; под ред. Н.Д. Желибы, С.Д. Химича. - К. : ВСИ Медицина, 2011. - 488 с. - ISBN 978-617-505-150-4 : 112,00 грн.


63.3(2Ук)

О-60

Опарин, А.А.

История древнего Крыма [Текст] : монография / А.А. Опарин. - Х. : Факт, 2013. - 568 с. : ил. - ISBN 978-966-637-746-6 : 100,00 грн.


 

615.38

О-66   

Орлик, В.В.

Основи трансфузійної медицини [Текст] : навчальний посібник / В.В. Орлик. - Львів : Кварт, 2012. - 446 с. - ISBN 978-966-8792-77-9 : 117,00 грн.


 

616.31

О-70

Ортодонтия [Текст] : учебн. пособие для студентов стомат. факультетов, врачей-ортодонтов и врачей курсантов / под ред. В.И. Куцевляка. - Х. : СИМ, 2013. - 532 с. - ISBN 978-966-135-008-2 : 130,00 грн.


 

617.3

О-70

Ортопедія і травматологія : підручник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів післядипломної освіти / за ред. М.І. Хвисюка ; МОЗ України ; ХМАПО. - Х. : Оберіг, 2013. - 656 с. - (Медицина ХХI століття). - ISBN 978-966-8689-20-8 : 96,00 грн.

 


 

616.5

П20

Патологоанатомическая диагностика пигментных образований кожи [Текст] : учебно-методическое пособие / В.Д. Садчиков, И.И. Яковцова, О.В. Долгая и др. - Х., 2012. - 171 с. - 75,00 грн.


 

618.9:616.9

П20

Патогенетические основы диагностики и лечения острых респираторных заболеваний у детей [Текст] : монография / К.К. Макаренко, З.В. Елоева, В.В. Казмирчук, В.Д. Макаренко. - Х., 2010. - 141 с. - 50,00 грн.


 

П24

Пеев, Б.

Хорошо, когда всё хорошо! [Текст] : избранное / Б. Пеев. - Х. : Известные имена, 2008. - 152 с. - 30,00 грн.

 

616.073(02)

П24

Педіатрична рентгенологія. Т. 1. Загальні питання. Дихальні шляхи та органи грудної порожнини. Травний канал та органи черевної порожнини. Заочеревинний простір та сечова система [Текст] : керівництво для лікарів та інтернів / М.І. Спузяк, І.О. Крамний, О.П. Шармазанова та ін.; за ред. М.І. Спузяка, І.О. Крамного. - Х.: Цифрова друкарня №1, 2013. - 416 с. : іл.


 

74.58

П56

Пономарьов, О.С.

Моделювання діяльності фахівця [Текст] : підручник / О.С. Пономарьов, О.М. Касьянова. - Х. : ФОП Тагаєва П.О., 2011. - 216 с. : іл. - ISBN 978-966-2515-11-4 : 70,00 грн.


 

616.89

П63

Посттравматичні стресові розлади : навчальний посібник / Б.В. Михайлов, В.В. Чугунов, С.Є. Казакова та ін. - Х. : ХМАПО, 2013. - 224 с.


 

616.073

П81

Променева діагностика захворювань молочних залох [Текст] : навчальний посібник / І.О. Вороньжев, І.О. Крамний, В.В. Шаповалова, Ю.А. Коломійченко. - Х., 2013. - 124 с. - 50,00 грн.


 

616.08

П84

Профілактична діяльність сімейного лікаря [Текст] : навчально-методичний посібник / О.М. Хвисюк, Є.М. Бабаджанян, С.Г. Белов та ін. - Х. : Нове слово, 2011. - 496 с. - ISBN 978-617-568-073-5 : 85,00 грн.

 


616.89(02)

П86       

Психіатрія [Текст] : підручник / відповід. ред. С.М. Долуда. - Х. : Оберіг, 2013. - 1164 с. - ISBN 978-966-8689-18-5 : 300,00 грн


 

616.831

Р31

Реабілітація хворих з синдромом м'язової спастичності [Текст] : навчальний посібник / В.О. Малахов, Г.М. Завгородня, В.В. Хвисюк, В.Ю. Петренко. - Х., 2013. - 162 с. - ISBN 978-966-1569-22-4 : 80,00 грн.

 


 

615.831

Т57

Тондий, Л.Д.

Колотерапия [Текст] : монография / Л.Д. Тондий, В.А. Журавлев. - Х. : Слово, 2013. - 144 с. - 35,00 грн

 

616.073

У51

Ультразвуковая діагностика дисгормональних захворювань та пухлин грудної залози [Текст] : навчальний посібник / Р.Я. Абдуллаєв, Т.С. Головко, Т.П. Лисенко, І.М. Сафонова. - Х. : ФОБ Бровін, 2013. - 84 с. - ISBN 978-966-2445-68-8 : 80,00 грн.

 


615.831

Т57

Тондий, Л.Д.

Свет, цвет: Терапия от ламповых, лазерных и диодных источников света [Текст] : монография / Л.Д. Тондий, О.Л. Тондий, Е.Л. Закревская. - Х. : ТОВ С.А.М., 2012. - 168 с. - ISBN 978-617-7044-04-7 : 48,00 грн