Нові надходження до бібліотеки

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ У 2019 РОЦІ

Медична література

Історія медицина

61(06)        Медицина ХХІ століття : матеріали науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю, присвяченої 95-літньому ювілею ХМАПО, 23 листопада 2018 р., м. Харків / МОЗ України, ХМАПО, Рада молодих вчених ХМАПО. - Х., 2018. - 144 с. 

61(07)        Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу [Текст] : збірник тез науково-практичної конференції з міжнародною участю (11 травня 2018 р., м. Івано-Франівськ. - Івано-Франківськ, 2018. - 192 с. 

61(09)        Голяченко, О. Історія медицини [Текст] : посібник / О. Голяченко, Я. Ганіткевич. - 2-е вид., доп. - Тернопіль : ТДМУ, 2019. - 326 с. 

61(092)        Медики і медицина в житті та діяльності Митрополита Андрея Шептицького [Текст]: матеріали до біобібліографістики / М.С. Надрага, Л.С. Метельська, О.М. Кріль та ін. - 2-е вид., оновл. і доп. - Львів, 2018. - 138 с. : іл. 

61(092)        Дисертації з фонду Харківської наукової медичної бібліотеки [Текст] : бібліогрфічний показчик / укладач І.О. Бражник, О.І. Мікуліна, Л.П. Беззубець; наук. ред. Б.А. Рогожин; КЗОЗ ХНМБ. - Х. : Федорко, 2018. - 74 с. 

61(092)        Олександр Олексійович Шалімов. Миттєвості життєвого шляху [Текст] / за заг. ред. П.І. Черв'яка. - К. : ВЦ Просвіта, 2018. - 192 с. 

61(09)        Опарин, А.А. История медицины эпохи Возрождения и Реформации [Текст] : монография / А.А. Опарин. - Х. : Факт, 2018. - 416 с. -  

61(092)        Макаренко Константин Константинович. Основатель кафедры детских инфекционных болезней ХМАПО. К 25-летию кафедры, к 95-летию ХМАПО, к 88-летию со дня рождения: документально-художественное издание [Текст] / В.В. Казмирчук, В.Д. Макаренко, М.К. Макаренко. - Х. : Планета, 2018. - 72 с.  

61(092)        Петренко, В'ячеслав. Медичний манускрипт: сторінки історії. Земська медицина Сумщини у фактах і документах. Кн.2 [Текст] : монографія / В'ячеслав Петренко. - Суми : Ярославна, 2018. - 216 с.  

Нормальна анатомія

611(02)        Атлас анатомії людини [Текст]/ Ф. Неттер. - 1200,00.

611(02)        Анатомія людини [Тексти] : в 3-х т. : підручник / за ред. А.С. Головацького, В.Г. Черкасова. - Вінниця : Нова Книга, 2019. 

Т.1 [Текст]. - 8-е вид., доопрац. - 368 с. : іл. 

611(02)        Анатомія людини [Тексти] : в 3-х т. : підручник / за ред. А.С. Головацького, В.Г. Черкасова. - Вінниця : Нова Книга, 2019. 

Т.2 [Текст]. - 6-е вид., доопрац. - 456 с. : іл. 

611(02)        Анатомія людини [Тексти] : в 3-х т. : підручник / за ред. А.С. Головацького, В.Г. Черкасова. - Вінниця : Нова Книга, 2019. 

Т.3 [Текст]. - 6-е вид., доопрац. - 2019. - 376 с. : іл.

611(02)        Черкасов, В.Г. Анатомія людини [Текст] : навчальний посібник / В.Г. Черкасов, С.Ю. Кравчук. - 2-е вид. - 640 с. : іл. 

611.018        Гістологія, цитологія та ембріологія: у 3-х кн. [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / Е.Ф. Барінов, Ніколенко Чайковський, О.М. Сулаєва, Б.П. Терещук. - Київ : ВСВ Медицина, 2010. 

Кн.3 [Текст] . Ч.2, Спеціальна гістологія та ембріологія внутрішніх органів : навчальний посібник / за ред. Е.Ф. Баринова, Ю.Б. Чайковського. - 2013. - 472 с. 

Лікувальна фізкультура

613.7        Лікувальна фізкультура у травматології та ортопедії [Текст] : навчальний посібник / О.М. Хвисюк, В.О. Малахов, В.Ю. Петренко та ін. - Суми : Вінниченко М.Д., 2018. - 162 с. 

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я

614.2        Медведь, В. Небайдужі думки про медицину і медиків [Текст] / В. Медведь. - К. : Авіцена, 2018. - 216 с. 

614.2        Короленко, В.В. Кадрова політика у сфері охорони здоров'я України в контексті європейської інтеграції [Текст] : монографія / В.В. Короленко, Т.П. Юрочко. - К., 2018. - 104 с. 

Дезінфекція. Стерилізація

614.48        Морозова, Н.С. Дезінфектологія. Дезінфекція, стерилізація, дезінсекція, дератизація [Текст] : підручник / Н.С. Морозова, В.Ф. Марієвський. - К. : Наукова думка, 2019. - 240 с. 

Гігієна

614.78        Гігієна населених місць [Текст] . Вип.68 : збірник наукових праць заснований у 1956 році. - К., 2018. - 246 с.

Медицина катастроф. Перша допомога

614.88        Безпека життєдіяльності, основи охорони праці [Текст] : навчальний посібник / за ред. О.П. Яворовського. - 2-е вид. - К. : ВСВ Медицина, 2018. - 288 с. 

614.88        Ніконов, В.В. Шок: сучасний погляд на проблему та надання медичної допомоги на догоспітальному та на ранньому госпітальному етапі [Текст] : монографія / В.В. Ніконов, С.В. Курсов, В.Ф. Забашта; за ред. В.В. Ніконова. - Х.: Мадрид, 2019. - 182 с.  

Лікарські засоби

615.3        Застосування методів лікування і апіпрепаратів у медичній, фармацевтичній та косметичній практиці [Текст] : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (29-30 березня 2018 р., м. Харків) / за ред. О.І. Тихонова. - Х. : Оригінал, 2018. - 500 с.

615.2        Стадниченко, А.В. Липосомальные противоопухолевые препараты [Текст] / А.В. Стадниченко, А.С. Дудниченко, Ю.М. Краснопольский. - Х. : Мадрид, 2018. - 256 с. 

615.849        Застосування лазерів у медицині та біології [Текст] : матеріали ХLIII Міжнародної науково-практичної конференції 24-25 травня 2018 р., м. Харків / ред. А.М. Коробов. - Х., 2018.

615.852        Жуков, В.І. Метаболічно адаптоване харчування [Текст] : монографія / В.І. Жуков, І.Ю. Багмут, Ю.О. Вінник. - Х. : Оригінал, 2018. - 296 с. 

615.32        Березняков, И.Г. Краткий справочник по эмпирическому использованию антибиотиков с лечебной и профилактической целью [Текст] / И.Г. Березняков. - 2-е изд. доп. и перераб. - К., 2018. - 223 с. 

Імунотерапія

615.37        Імунопрофілактика інфекційних хвороб [Текст] : навчально-методичний посібник / за ред. Л.І. Чернишової, Ф.І. Лапія, А.П. Волохи. - 2-е вид., пер. і доп. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 320 с. 

Мануальна терапія. Рефлексотерапія

615.814        Здыбский, В.И. Традиционные и современные техники иглоукалывания и манипуляции иглой (аналитический обзор материала из доступных источников) [Текст] : монография / В.И. Здыбский, С.С. Щербаков. - Х., 2019. - 139 с. : ил.

615.814        Здыбский, В.И. Важнейшие синдромы китайской медицины [Текст] : монография / В.И. Здыбский, С.С. Щербаков. - Х., 2019. - 272 с.  

615.814        Здыбский, В.И. Цзю-терапия (прогревание и прижигание в восточной медицине) [Текст] : монография / В.И. Здыбский, С.Н. Лазурко, С.В. Шаповалов. - Х. : ФЛП Есин А.В., 2018. - 92 с. 

Клінічна токсикологія

615.9        Марков, Ю.І. Тлумачний словник з клінічної токсикології [Текст] / Ю.І. Марков, С.М. Надашківський, О.А. Лоскутов. - К., 2018. - 152 с.  

Онкологія

616.006.4        Рак шлунка: сучасні методи донозологічної діагностики та особливості хірургічного лікування [Текст] : монографія / за ред. Ю.О. Вінника. - Х. : Золоті сторінки, 2019. - 308 с. 

616.006.4        Доценко, Б.М.Рак прямой кишки [Текст] : монография / Б.М. Доценко. - Х. : Оригинал, 2018. - 328 с. : 157 ил. 

616.006.4        Імуногістохімічне дослідження в діагностиці новоутворень [Текст] / І.І. Яковцова, О.В. Долгая, С.В. Данилюк та ін. - Х., 2018. - 105 с. 

Патологічна анатомія

616.011        Кумар, Віней. Основи патології за Роббінсом [Текст] = Robbsns Basic Pathology : у 2-х т. Т.1: переклад 10-го англ. вид. / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 420 с.  

616.011        Кумар, Віней. Основи патології за Роббінсом [Текст] = Robbsns Basic Pathology : у 2-х т. Т.2 : переклад 10-го англ. вид. / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер. - К. : ВСВ Медицина, 2020. – 532 с.  

616.011        Patological Anatomy [Text]: textbook / I.I. Yakovcova, O.V. Dolgaya, A.E. Oliinyk та ін. - 2018. - 322 p. - 170,00. 

Патологічна фізіологія

616.012        Патологічна фізіологія [Текст] : підручник / за ред. М.С. Регеди, А.І. Березнякової. - 2-е вид. стереотип. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 490 с. 

Паразитарні хвороби

616.022    Мікробіота та дисбіоз кишечника [Текст] : навчальний посібник / В.І. Чернявський, С.В. Бірюкова, А.Ю. Волянський та ін. - Х., 2018. - 62 с. 

616.022        Микробиота и дисбиоз [Текст]: учебное пособие / В.И. Чернявский, С.В. Бирюкова, А.Ю. Волянский та ін. - Х., 2018. - 65 с. 

616.022        Біологічна характеристика, індикація та індентифікація бактерій родини Enterobacteriaceae [Текст] : навчальний посібник / Ю.В. Войда, С.В. Бірюкова, А.Ю. Волянський та ін. - Х., 2018. - 102 c. : іл. 

616.022        Биологическая характеристика, индикация и идентификация бактерий семейства Enterobacteriaceae [Текст] : учебное пособие / Ю.В. Войда, С.В. Бирюкова, А.Ю. Волянский и др. - Х., 2018. - 100 c. 

616.022П+616.022П        Бабезіоз [Текст]: монографія / С.І. Похил, К.І. Бодня, І.І. Торяник та ін. - Х.: ФОП Бровін О.В., 2018. - 204 с.   

Діагностика захворювань

616.07        Жарінов, О.Й. Функціональна діагностика [Текст] : підручник / О.Й. Жарінов, Ю.А. Іванів, В.О. Куць; за ред. О.Й. Жарінова. - К. : Четверта хвиля, 2018. - 732 с. 

616.07        Діагностичне значення метаболічних і клінічних показників у моніторингу захворювань [Текст] : навчальний посібник / за ред. В.І. Жукова. - К., 2018. - 308 с.  

616.073        Кравчук, С.Ю. Радіологія [Текст] : підручник / С.Ю. Кравчук. – К.: ВСВ Медицина, 2019. - 296 с. 

616.073        Променева діагностика [Текст] : у 4-х т. / Г.Ю. Коваль, С.І. Мірошниченко, Мечев, О.П. Шармазанова та ін.; ред. Г.Ю. Коваль. - К. : Медицина, 2018-. 

Т.1. - 2018. - 302 с. : іл. 

616.073        Променева діагностика онкологічних захворювань різних органів та систем [Текст] : навчальний посібник / І.О. Вороньжев, О.М. Хвисюк, В.Г. Марченко та ін. - Х. : ТОВ ДІСА ПЛЮС, 2018. - 472 с. : іл. 

616.073        Абдуллаев, Р.Я. Комплексная эхографическая диагностика сосудов шеи [Текст] : монография / Р.Я. Абдуллаев, А.А. Опарин. - Х. : Факт, 2018. - 80 с.  

616.073        Курсов, С.В. Церебральна імпедансна плетизмографія, реоенцефалографічний моніторинг та спектральна імпедансметрія в інтенсивній терапії критичних станів [Текст] : монографія / С.В. Курсов, О.В. Білецький, К.Ю. Шарлай. - Х, : ТОВ Планета-Принт, 2018. - 116 с. : іл. 

616.076        Клінічна лабораторна діагностика [Текст] : підручник / за ред. Л.Є. Лаповець. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 472 с.+32 с. кольор. вкл.  

Лікування. Терапія

616.08        Медична та фізична терапія при бойових ушкодженнях на етапах відновного лікування [Текст] : монографія / Б.А. Пустовойт, С.А. Калмиков, Ю.С. Калмикова та ін. - Х. : ТОВ Планета-прінт, 2019. - 304 с. : іл.  

616.08        Актуальні питання офтальмології у практиці сімейного лікаря [Текст] : навчально-методичний посібник / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, С.О. Рикова. - К. : Заславський О.Ю., 2018. - 258 с. - (Серія "Сімейна медицина"). 

616.08        Актуальні питання психіатрії у практиці сімейного лікаря [Текст] : навчальний посібник / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, В.Д. Мішиєва. - К. : Заславський О.Ю., 2018. - 144 с. - (Серія "Сімейна медицина"). 

616.08        Актуальні питання внутрішніх хвороб у практиці сімейного лікаря [Текст] : навчальний посібник / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Л.В. Хіміон. - К. : Заславський О. Ю., 2018. - 602 с. - (Серія "Сімейна медицина"). 

616.083        Лісовий, В.М. Основи медсестринства [Текст] : підручник для студ. мед. кол. / В.М. Лісовий, Л.П. Ольховська, В.А. Капустник. - 3-є вид., переробл. і доп. - К. : ВСВ Медицина, 2018. - 912 с. 

616.1/9        Свінціцький, А.С. Методи діагностики в клініці внутрішньої медицини [Текст] : навчальний посібник / А.С. Свінціцький. - К.: ВСВ Медицина, 2019. - 1008 с.+80 с. кольор. вкл.  

Серцево-судинні захворювання. Гематологія

616.12        Комплексная диагностика и лечение заболеваний сердца [Текст] : монография / А.А. Опарин, А.Г. Опарин, Р.Я. Абдуллаев и др. - Х. : Факт, 2018. - 584 с. 

Захворювання органів дихання

616.2        Бабінець, Л.С. Захворювання органів дихання в сімейній медицині : навчальний посібник. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 312 с.+2 с. кольор. вкл.

Стоматологія

616.31    Сучасні тенденції та перспективи розвитку стоматологічної освіти, науки та практики [Текст] : матеріали науково-практичної конференції із міжнародною участю 12 квітня 2019 р., м. Харків. - Х. : КСОД, 2019. - 123 с. 

Захворювання сечостатевої системи

616.6        Час, події, люди [Текст] : збірник матеріалів, присв'ячений 50-річчю ХОКЦ ім. В.І. Шаповала / В.М. Лісовий, І.А. Гарагатий, В.М. Демченко та ін.; за заг. ред. В.М. Лісового. - Х. : ХНМУ, 2018. - 464 с. : іл., фото. 

616.6        Урологія, андрологія, нефрологія - досягнення, проблеми, шляхи вирішення [Текст] : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24-25 травня 2018 р., м. Харків / ред. В.М. Лісовий, І.М. Антонян. - Х., 2018. - 360 с. 

Сексологія

616.69        Кочарян, Г.С. Оргазм, его расстройства и их преодоление [Текст] : монография. - Х.: ДИСА ПЛЮС, 2018. - 395 с. 

Нервові хвороби

616.8        Немедикаментозні методи лікування у неврології [Текст] : у 2-х т. : монографія / Ф.О. Волох, А.В. Гетманенко, А.В. Головінова, О.Р. Єскин, Зубков; за ред. В.О. Малахова. - Х., 2018-. 

Т.1 : Немедикаментозні методи лікування у неврології [Текст] : монографія. - 2018. - 396 с. 

616.8        Немедикаментозні методи лікування у неврології [Текст] : у 2-х т. : монографія / Ф.О. Волох, А.В. Гетманенко, А.В. Головінова, О.Р. Єскин, Зубков; за ред. В.О. Малахова. - Х., 2018-. 

Т.2 : Немедикаментозні методи лікування у неврології [Текст] : монографія. - 2018. - 406 с.  

616.831        Северин, Ю.В. Наслідки інсульту та їх прогнозування [Текст] : монографія / Ю.В. Северин. - Х., 2018. - 152 с. 

Психічні хвороби

616.89        Психіатрія та наркологія в загальній медичній практиці [Текст] : навчальний посібник / Г.М. Кожина, Н.О. Марута, Л.М. Юр'єва та ін. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 344 с.  

616.89        Психіатрія та наркологія [Текст] : навчально-методичний посібник / А.М. Скрипніков, Л.В. Животовська, Л.А. Боднар, Г.Т. Сонник. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 224 с. 

616.89        Довженківські читання: "Вживання психоактивних речовин в умовах "гібридної" війни" [Текст] : матеріали ХVIII Української науково-практичної конферції з міжнародною участю, 10-11 квітня 2018 р., м. Харків. - Х. : Плеяда, 2018. - 266 с. 

Інфекційні хвороби

616.9        Козько, В.М. Тропічні хвороби [Текст] : навчальний посібник / В.М. Козько, Г.О. Соломенник, К.В. Юрко. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 384 с. 

616.995(07)        Фещенко, Ю.І. Лабораторна діагностика туберкульозної інфекції [Текст] : навчальний посібник / Ю.І. Фещенко, О.А. Журило, А.І. Барбова. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 304 с.4 с. кольор. вкл. 

616.9        Інфекційні хвороби [Текст] : в 2- т. / за ред. В.П. Малого, М.А. Андрейчина. - Львів : Магнолія 2006, 2018-. 

Т.1. - 2018. - 652 с. -8 

616.9        Інфекційні хвороби [Текст] : в 2- т. / за ред. В.П. Малого, М.А. Андрейчина. - Львів : Магнолія 2006, 2018-. 

Т.2. - 2018. - 726 с.  

Хірургія

617        Ендоскопічна хірургія [Текст] : навчальний посібник / за ред. В.М. Запорожана, В.В. Грубніка. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 592 с.  

617(063)        Лазерна хірургія [Текст] : матеріали науково-практичної конференції "Лазерні технології в клінічній медицині:сучасні тенденції розвитку в Україні" / укладачі В.В. Холін, А.В. Корунець. - Черкаси : Вертикаль, 2018. - 298 с. : іл.  

617.4        Шаповал, С.Д. Гнійно-септична хірургія [Текст] : навчальний посібник / С.Д. Шаповал. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 192 с.  

617.3        Ортопедія і травматологія [Текст] : підручник / О.М. Хвисюк, М.І. Хвисюк, М.О. Корж та ін.; за ред. О.М. Хвисюка. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : Оригінал, 2018. - 720 с. : іл. 

616.718-053.2        Зеленецький, І.Б. Диспластичні синдроми кульшового суглоба у дітей, зумовлені спадковою схильністю (генез, діагностично-лікувальна тактика) [Текст] : монографія / І.Б. Зеленецький. - Х. : Право, 2018. - 320 с. : іл.  

Дитячі хвороби

618.9        Маркданте, Карен Дж. Основи педіатрії за Нельсоном [Текст] : у 2-х т. : переклад 8-го англ. вид. / Карен ДЖ. Маркданте, Роберт М. Клігман. - К. : ВСВ Медицина, 2019.  

Т.1 [Текст]. - 2019. - 378 с. 

618.9:616.9        Атлас дитячих інфекційних хвороб. Червона книга [Текст] = Red Book. Atlas of Pediatric Infectious Diseases : двомов. вид. / за ред. Керол Дж. Бейкер, наук. ред. пер. С. Крамарьов; пер. Л.В. Закордонець. - 3-є англ. вид., перекл. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 744 с. 

618.9:616.2        Дитяча пульмонологія [Текст] : навчальний посібник / за ред. О.Л. Цимбаліста. – К.: ВСВ Медицина, 2019. - 600 с. 

618.9        Клименко, Т.М. Реанімаційна допомога новонародженим у пологовій залі [Тест] : навчальний посібник / Т.М. Клименко, О.А. Серцева, О.Ю. Карапетян. - Х. : ХМАПО, 2018. - 208 с. : іл. 

618.9        Клименко, Т.М. Легенева гіпертензія у новонароджених [Текст] : навчальний посібник / Т.М. Клименко, О.Ю. Карапетян. - Х., 2018. - 102 с. : іл. 

Медична, біоорганічна хімія

54(02)        Медична хімія [Текст] : підручник / за ред. В.О. Калібабчук. - 4-е вид. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 336 с. 

577.1        Біологічна і біоорганічна хімія [Текст] : у 2-х кн. : підручник / Б.С. Зіменковський, В.А. Музиченко, І.В. Ніженковська та ін.; за ред. Б.С. Зіменковського, І.В. Ніженковської. - К. : ВСВ Медицина, 2017-. 

Кн.1 : Біоорганічна хімія [Текст]. - 2-е вид., випр. - 2017. - 272 с. 

Медична та біологічна фізика

577.3        Медична та біологічна фізика [Текст] : підручник / за ред. О.В. Чалого. - 2-е вид. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 528 с. 

577.3        Біофізика. Фізичні методи аналізу та метрологія [Текст] : підручник / за ред. Е.І. Личковського, В.О. Тіманюка. - Вінниця : Нова Книга, 2014. - 464 с. 

Гуманітарна та соціально-економічна література

004        Буйницька, О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання [Текст] : навчальний посібник / О.П. Буйницька. - К. : Центр учбової літ-ри, 2019. - 240 с. 

031(477)        Енциклопедія Сучасної України [Текст] / НАН України; Координаційне бюро ЕСУ НАН України. - К., 2001.

Т. 19 : Малиш - Медицина [Текст]. - К., 2018. - 688 с. 

031(477)        Енциклопедія Сучасної України [Текст] / НАН України; Координаційне бюро ЕСУ НАН України. - К., 2001. 

Т. 20 : Медична - Мікоян [Текст] / К., - 2018. - 688 с.  

316        Кузьменко, Т.М. Соціологія [Текст] : навчальний посібник / Т.М. Кузьменко. - К. : Центр учбової літ-ри, 2019. - 320 с. 

338(477)        Національний класифікатор України "Класифікатор професій" ДК 003:2010 [Текст] : практичний посібник. - К. : Центр учбов. літ-ри, 2019. - 496 с.

338(477)        Камінська, Т.М. Основи економічної теорії [Текст] : підручник / Т.М. Камінська. - 2-е вид., випр. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 232 с.

373.5        Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стантарту) [Текст] : підручник для 10 кл. закладів заг. середн. освіти / авт. П.В. Вербицька, О.В. Волошенюк, Г.О. Горленко, П.І. Кендзьор, О.Г. Козорог. - К.: Літера ЛТД, 2018. - 224 с. 

811.124        Латинська мова та основи медичної термінології [Текст] : підручник / за ред. Л.Ю. Смольської. - 4-е вид. - К.: ВСВ Медицина, 2019. - 472 с.  

811.111        Avrakhova, L.Ya. English for Medical Students [Text] : Textbook / L.Ya. Avrakhova, I.O. Palamarenko, T.V. Yakhno. - 6 edition. - K.: AuS Medicine Publishing, 2018. - 448 p.

811.161.2        Українська мова як іноземна [Текст] : у 2-х кн. : підручник / за ред. С.М. Луцак. - К.: ВСВ Медицина, 2019. 

Кн.1 : Соціокультурна комунікація [Текст]. - 2019. - 504 с.  

811.161.2        Українська мова як іноземна [Текст] : у 2-х кн. : підручник / за ред. С.М. Луцак. - К.: ВСВ Медицина, 2019.

Кн.2 : Основи професійного мовлення. - 2019. – 456 с.  

811.161.2        Українська мова для іноземців. Рівень А1 [Текст] : навчальний посібник / Є.О. Голованенко, Т.О. Дегтярьова, Г.В. Дядченко та ін. - Суми : Університетська книга, 2019. - 279 с. 

811.161.2        Українська мова для іноземців. Рівень А2 [Текст] : навчальний посібник / Т.О. Дегтярьова, Г.В. Дядченко, О.П. Коньок та ін. - Суми : Університетська книга, 2019. - 215 с.  

811.161.2        Українська мова для іноземців. Рівень В1 [Текст] : навчальний посібник / Л.В. Біденко, В.А. Завгородній, М.С. Казанджиєва та ін. - Суми : Університетська книга, 2019. - 363 с. 

821.161.2        Ушкалов, Л. Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди [Текст] / Л. Ушкалов. - 2-е вид. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. - 368 с.  

94(477)        Бакалець, О.А. Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ ст. [Текст] : навчальний посібник (конспект лекцій, персоналії, таблиці..) / О.А. Бакалець. - 3-є вид., перероб. та доп. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 580 с.  

94(477)        Історія України : підручник / за ред. В.А. Качкана. - 2-е вид. - К. : ВСВ Медицина, 2018. - 360 с. 

94(477)       Комаринська, З.М. Історія України [Текст]: навч. посіб. / З.М. Комаринська. - Львів: Магнолія 2006, 2019. - 451 с.  

94(477)        Кордон, М.В. Історія української культури [Текст] : навчальний посібник / М.В. Кордон. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 336 с.  

94(477)        Яворницький, Д. Історія Запорізьких козаків [Текст] / Д. Яворницький; перек. з рос. І. Сварника. - К. : ФОП Стебляк О.М., 2018. - 1072 с.  

94(477)        Avakov, Arsen Is Lenin with us? [Text] / Arsen Avakov. - Kharkov : Folio, 2017. - 157 p. : ill.   

Художня література

821.161.2        Тютюнник, Г. Вир [Текст]/ Г. Тютюнник. - Х. : Фоліо, 2013. - 543 с.  

821.161.2        Карпенко-Карий, І. Сто тисяч. Безталанна. Бурлака [Текст] / І. Карпенко-Карий. - К.: Центр учбової літ-ри, 2017. - 146 с.

 Нові надходження до бібліотека у 2017-2018 роках

Медичні науки

61(03)

Е64        Енциклопедія медичної освіти України [Текст] / уклад. В.В. Болгов. - К. : Ін-т біографічних досліджень, 2015. - 200 с. - ISBN 978-966-1641-79-1 : 230,00 грн.

 

УДК 61(03)

61(09)

П30     Петренко, В'ячеслав

Медичний манускрипт: сторінки історії. Земська медицина Сумщини. Кн. 1 [Текст] : монографія / В'ячеслав Петренко. - Суми : Ярославна, 2016. - 212 с. - ISBN 978-966-7538-94-9 : 300,00 грн.

УДК 61(09)

61(06)

М42        Медицина ХХI століття [Текст] : матеріали науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю, 26 листопада 2015 року, м. Харків / відповідальний за вип. К.В. Волошин ; МОЗ України; ХМАПО; Рада молодих вчених ХМАПО; Харківське медичне товариство. - Харків, 2015. - 116 с. - 50,00 грн

 

УДК 61(06)

61:34

Т33        Теорія та практика судової експертизи [Текст] : збірник наукових праць. - Харків : Право, 2001-

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Вип.15 [Текст] / за ред. А.І. Лозового, В.Ю. Шепітько, Т.Є. Балиняна, Л.М. Головченко, Л.М. Деречи. - 2015. - 440 с. : іл. - 97,00 грн.

 

УДК 61:34

Анатомія. Фізіологія

611.8

В61     Вовк, Ю.М.

Порівняльна анатомія пазух твердої оболони головного мозку [Текст] : монографія / Ю.М. Вовк, В.С. Черно. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 389 с. - ISBN 978-617-534-282-4 : 97,00 грн.

 

УДК 611.8


612.67

М77     Монастирський, В.

Відкриття, яке дозволило створити дієвий спосіб системного омоложення організму [Текст] : монографія / В. Монастирський. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 156 с. - 58,00 грн.

 

УДК 612.67

612.821.7

Ц14     Цай, П.А.

Альтернативная гипнотерапия [Текст] : руководство по недирективной индукции транса / П.А. Цай. - Харьков : Гриф, 2003. - 176 с. - ISBN 966-7165076-0 : 40,00 грн.

 

УДК 612.821.7

Професійні захворювання, шкідливі речовини. Гігієна повітря, води, грунту. Епідеміологія.

 

614.49

В41        Вибрані питання профілактики в Збройних Силах України надзвичайних станів викликаних епідеміями [Текст] : монографія / О.Д. Крушельницький, В.Л. Савицький, Ю.В. Рум'янцев, І.В. Огороднійчук ; за ред. В.Л. Савицького. - Київ : МП Леся, 2015. - 344 с. - ISBN 966-8126-77-8 : 110,00 грн.

 

УДК 614.49

614.78

Г11        Гігієна населених місць. Вип. 63 [Текст] : збірник наукових праць заснований у 1956 році / за ред. А.М. Сердюка. - Київ : Медінформ, 2014. - 371 с.

 

УДК 614.78

614.78

Г11        Гігієна населених місць. Вип. 64 [Текст] : збірник наукових праць заснований у 1956 році / за ред. А.М. Сердюка. - Київ : Медінформ, 2014. - 420 с.

 

УДК 614.78


 614.49

Е20        Еволюційні аспекти епідемічного процесу в збройних силах України [Текст] : монографія / Ю.В. Рум'янцев, В.Л. Савицький, О.Д. Крушельницький та ін. ; за ред. Ю.В. Рум'янцева. - Київ : УВМА, 2015. - 312 с. - ISBN 966-8126-77-4 : 100,00 грн.

 

УДК 614.49

614.7

З-38       Захист від хімічних і радіаційних факторів ураження [Текст] : навчальний посібник / О.Є. Левченко, В.Ю. Козачок, В.Л. Савицький, М.І. Барасій ; за ред. О.Є. Левченка. - Київ : Українська військово-медична академія, 2015. - 404 с. - ISBN 978-966-82126-95-6 : 131,00 грн

 

УДК 614.7

613.62

Л38     Левченко, О.Є.

Токсикологія і радіологія у професійній патології [Текст] : навчальний посібник / О.Є. Левченко, В.Ю. Козачок. - К. : Українська військово-мед. академія, 2015. - 288 с. - ISBN 978-966-8126-98-7 : 80,00 грн.

 

УДК 613.62

613

О-75       Основи екології та профілактична медицина [Текст] : підручник / Д.О. Ластков, І.В. Сергета, О.В. Швидкий та ін. - К. : ВСВ Медицина, 2017. - 472 с. - ISBN 978-617-505-418-5 : 180,00 грн.

 

УДК 613

613.67

О-93       Оцінка радіаційної і хімічної обстановки [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О.Є. Левченка. - К. : СПД Чалчинська Н.В., 2014. - 256 с. - ISBN 978-966-7166-20-5 : 85,00 грн.

 

УДК 613.67

 

 613.62

П86        Психофизиологическая экспертиза. как составляющая профилактических медицинских осмотров работающих во вредных и опасных условиях производства [Текст] : учебно-методическое пособие / В.Г. Марченко, С.И. Ткач, А.Е. Лукьяненко и др. - Харьков : ХМАПО, 2012. - 76 с. - 40,00 грн

 

УДК 613.62

613.67

Р15        Радіаційна гігієна [Текст] : підручник / В.О. Мурашко, Д.С. Мечев, В.Г. Бардов та ін. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 376 с. - ISBN 978-966-382-456-7 : 85,95 грн.

 

УДК 613.67

 

614.49

С18        Санітарно-епідеміологічний нагляд і медичне постачання в профілактиці деяких інфекцій в Збройних Силах України [Текст] : навчальний посібник / Ю.В. Рум'янцев, В.Л. Савицький, О.Д. Крушельницький та ін. ; за ред. Ю.В. Рум'янцева. - Київ : УВМА, 2015. - 284 с. - ISBN 966-8126-19-Х : 95,00 грн

 

УДК 614.

614.7

С71        Спеціальна обробка [Текст] : навчальний посібник / за ред. О.Є. Левченка. - Київ : Укр. військово-мед. академія, 2015. - 184 с. - ISBN 978-966-8126-89-5 : 60,00 грн.

 

УДК 614.7

 

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я

 614.2

В19     Васкес, Эстуардо

Медицина, как она есть! [Текс] : монография / Эстуардо Васкес,    Анна Васкес, Сусан Арельяно. - Киев : Альфа Реклама, 2015. - 228 с. - ISBN 978-966-288-076-2 : 80,00 грн.

 

УДК 614.2

614.2

М50        Менеджмент в охороні здоров'я [Текст] : підручник / за ред. М.І. Хвисюка, І.І. Парфьонової. - 2-е вид. доп. - Харків : Оберіг, 2014. - 780 с. - ISBN 978-966-8689-31-4 : 350,00 грн.

 

УДК 614.2

614.2

О-75       Основи страхової медицини [Текст] : навч. посіб. / Г.В. Яковлев, В.О. Мінак, Я.К. Яковенко, Г.С. Яцина. - Харків : С.А.М., 2012. - 32 с. - 15,00 грн

 

УДК 614.2

614.2

С28     Сердюк, О.І.

Маркетинг санаторно-курортних послуг [Текст] : монографія / О.І. Сердюк, Б.А. Рогожин. - Х. : Золоті сторінки, 2012. - 176 с. - ISBN 978-966-400-267-4 : 70,00 грн.

 

УДК 614.2+615.834

614.215

С78        Створення симуляційного центру: засади та керівні настанови. Досвід Програми "Здоров'я матері та дитини" [Текст] : посібник. - Київ : Вістка, 2015. - 56 с. - 65,00 грн.

УДК 614.215

614.1:31

Я47     Яковлєв, Г.В.

Застосування комплексу медико-статистичних методів для обробки та аналізу показників діяльності медичних організацій [Текст] : навч. посіб. / Г.В. Яковлєв, В.О. Мінак, Н.В. Просоленко. - Харків : ХМАПО, 2012. - 36 с. - 20,00 грн.

                                                                      УДК 614.1:31

614.2

Я47     Яковенко, Я.К.

Законодавчо-нормативна база діяльності системи охорони здоров'я в Україні [Текст] : навч. посіб. / Я.К. Яковенко, Г.В. Яковлєв, В.Т. Васильєв. - Х. : ХМАПО, 2013. - 40 с. - 20,00 грн.

                                                                                                                                                                                      УДК 614.2


Медицина невідкладних станів

614.88

М42        Медицина неотложных состояний. Избранные клинические лекции. - Х., 2007-

Т.6: Избранные клинические лекции [Текст] / под ред. В.В. Никонова, А.Э. Феськова, Б.С. Федака. - 2014. - 416 с. - ISBN 978-617-632-034-0 : 70,00 грн.

 

                                                                                                                                                                   УДК 614.88

614.88

М42        Медицина неотложных состояний. Избранные клинические лекции. - Х., 2007-

Т.7: Травма в условиях чрезвычайных и конфликтных ситуаций [Текст] / под ред. В.В. Никонова, Н.Н. Велигоцкго, А.Э. Феськова, Б.С. Федака. - 2014. - 336 с. : 140 ил. - ISBN 978-617-7035-12-0 : 80,00 грн.

 

614.88

М42        Медицина неотложных состояний. Избранные клинические лекции. - Х., 2007-

Т.8: Травма в чрезвычайных и конфликтных ситуациях [Текст] / под ред. В.В. Никонова, А.Э. Феськова, Ю.Ю. Кобеляцкого. - 2015. - 352 с. - ISBN 978-966-400-338-1 : 90,00 грн.

 

 

Фармакологія та фармакотерапія

 

614.88

О-64       Організація лікувально-евакуаційного забезпечення населення (військ) під час надзвичайних ситуацій (бойових дій) [Текст] : метод. рекомендації / уклад. Ю.В. Вороненко, О.Г. Шекера, І.А. Лурін, А.В. Верба, М.І. Бадюк. - К. : Видавець Заславський О.Ю., 2015. - 56 с. - 59,00 грн.

 

                                                                                                                                                                                         УДК 614.88

615.852

П12     Павлов, О.О.

Єдині рекомендації з нутритивної підтримки [Текст] / О.О. Павлов, Б.О. Кабаков. - Харків : СІМ, 2014. - 76 с. - ISBN 978-966-135-059-4 : 55,00 грн.

                                  

                                                                                                                                                                                       УДК 615.852


615.38

С91        Сучасна трансфузологія [Текст] : нвчально-методичний посібник / В.В. Бойко, В.В. Суслов, В.В. Яворський, О.О. Павлов. - Харків, 2012. - 200 с. - ISBN 978-966-2445-55-8 : 80,00 грн.

 

                                                                                                                                                                                     УДК 615.38

 

Народна медицина. Фізіотернапія

 

615.849

К56     Ковальський, О.В.

Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика [Текст] : підручник / О.В. Ковальський, Д.С. Мечев, В.П. Данилевич. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 512 с. : іл. - ISBN 978-966-382-424-6 : 409,50 грн.

                                                УДК 615.849

615.9

Л38     Левченко, О.Є.

Профілактична токсикологія і радіологія [Текст] : навчальний посібник / О.Є. Левченко, В.Ю. Козачок. - К., 2016. - 236 с. - ISBN 978-966-8126-89-6 : 80,00 грн.

 

                                                        УДК 615.9

 

615.83

М42        Медицинская реабилитация [Текст] : учебник / под ред. В.Н. Сокрута, Н.И. Яблучанского. - Краматорск : Каштан, 2015. - 576 с. : 28 ил. - ISBN 978-966-427-388-3 : 198,00 грн.

                                                                                                                                                                                 УДК 615.83

 

615.83

М55        Механизмы самозащиты организма и пути их мобилизации лечебными физическими факторами [Текст] : монография / Л.Д. Тондий, Л.Я. Васильева-Линецкая, В.А. Журавлёв и др. - Харьков, 2015. - 201 с. - (Учёба через всю жизнь). - 70,00 грн.

 

                                                                                                                                                                                УДК 615.83


 Онкологія

616.006.4

К84     Крутько, В.С.

Рак лёгких: наружные симптомы [Текст] : учебное пособие / В.С. Крутько, П.И. Потейко, Э.М. Ходош. - Х. : Новое слово, 2010. - 64 c. - ISBN 978-617-568-042-1 : 50,00 грн.

                                                                    УДК 616.006.4

 

616.006

П11        Підтримуюча терапія онкологічних хворих. [Текст] : посібник / за ред. О.С. Зотова. - К. : Видавець Заславський О.Ю., 2015. - 98 с. - ISBN 978-617-632-040-1 : 59,00 грн.

 

            УДК 616.006

 

 

616.006.4

Р95     Рыспаева, Д.Э.

Рак легкого [Текст] : учебное пособие / Д.Э. Рыспаева. - Харьков, 2015. - 80 с. - ISBN 978-617-696-334-9 : 70,00 грн.

 

                                                                        УДК 616.006.4

 

Патологічна анатомія, патологічна фізіологія

 

616.011

П20             Патологическая анатомия. В 2-х. т. [Текст] : учебник / И.И. Яковцова, В.Д. Садчиков, Е.А. Котык и др. - Харьков : ООО Щедра усадьба плюс, 2015-

Т.1: Частные вопросы клинической патологии [Текст]. - 2015. - 300 с. - ISBN 978-617-7306-09-1 : 190,00 грн.

 

 

УДК 616.011

 

Паразитарні хвороби

616.022П

М42        Медична паразитологія з ентомологією [Текст] : навчальний посібник / за ред. В.М. Козька, В.В. М'ясоєдова. - Київ : ВСВ Медицина, 2015. - 336 с. - ISBN 978-617-505-414-7 : 140,00 грн.

 

                                                                        УДК 616.022П+595.7

616.022ПГ

Н40        Неврологічні прояви ентеробіозу у дорослих [Текст] : навчальний посібник / В.Г. Марченко, К.А. Степанченко, І.Б. Савицька та ін. - Харків : ХМАПО, 2011. - 44 с. - 30,00 грн.

 

УДК 616.022ПГ

 

Симптомологія. Обстеження. Пропедевтика

616.073

П81        Променева діагностика аномалій та вад розвитку органів сечовидільної системи [Текст] : навч. посібник / І.О. Вороньжев, І.О. Крамний, Ю.А. Коломійченко та ін. - Харків, 2015. - 120 с. - 90,00 грн.

 

УДК 616.073

 

 

616.03

Ш26     Шармазанова, О.П.

Анатомо-фізіологічні та рентгенологічні особливості серцево-судинної системи у новонародженних [Текст] : навчальний посібник / О.П. Шармазанова, М.О. Бортний, В.В. Шаповалова. - Харків, 2015. - 52 с.

 

УДК 616.073

  Лікування. Терапія

 616.08

А43        Актуальні питання алергології у практиці сімейного лікаря [Текст] : навч. посіб. / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Л.В. Кузнецової. - К. : Видавець Заславськтй О.Ю., 2016. - 324 с. - (Серія "Сімейна медицина", 978-617-632-051-7). - ISBN 978-617-632-062-3 : 117,00 грн.

 

                                                                    УДК 616.08+616.056.3

616.08

А43        Актуальні питання геронтології і геріатрії у практиці сімейного лікаря [Текст] : навч. посіб. / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Л.А. Стаднюка. - К. : Видавець Заславськтй О.Ю. , 2015. - 530 с. - (Серія "Сімейна медицина" / 978-617-632-051-7). - ISBN 978-617-632-057-9 : 177,00 грн.

                                                                        УДК 616.08+612.67

616.08

А43        Актуальні питання епідеміології та профілактики деяких інфекцій в збройних силах, серед населення України та у світі [Текст] : монографія / Ю.В. Рум'янцев, В.Л. Савицький, О.Д. Крушельницький, Б.І. Веровчук ; за ред. Ю.В. Рум'янцева. - Київ : УВМА, 2015. - 372 с. - ISBN 966-8126-33-5 : 120,00 грн.

 

УДК 616.08

 

616.08

А43        Актуальні питання медицини невідкладних станів у практиці сімейного лікаря [Текст] : навч. посіб. / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, І.С. Зозулі. - К. : Видавець Заславський О.Ю., 2016. - 124 с. - (Серія "Сімейна медицина"). - ISBN 978-617-632-059-3 : 95,00 грн.

 

УДК 616.08+614.88

 

 

616.08

А43        Актуальні питання нервових хвороб у практииці сімейного лікаря [Текст] : навч. посіб. / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Н.К. Свиридової. - К. : Видавець Заславський О.Ю., 2015. - 240 с. - (Серія "Сімейна медицина" / 978-617-632-051-7). - ISBN 978-617-632-058-6 : 118,00 грн.

 

УДК 616.08+616.8

 

 

616.08

А43        Актуальні питання нефрології в практииці сімейного лікаря [Текст] : навч. посіб. / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Д.Д. Іванова. - К. : Видавець Заславський О.Ю., 2015. - 328 с. - (Серія "Сімейна медицина" / 978-617-632-051-7). - ISBN 978-617-632-054-8 : 118,00 грн.

 

УДК 616.08+616.612

 

 

616.08

А43        Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря [Текст] : навч. посіб. / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г Шекери, В.В. Бережного. - К. : Видавець Заславський О.Ю. , 2015. - 342 с. - (Серія "Сімейна медицина", 978-617-632-051-7). - ISBN 978-617-632-052-4 : 95,00 грн.

 

УДК 616.08+618.9

 

616.08

Б15     Бадюк, М.І.

Історія військової медицини [Текст] : підручник для слухачів оперативно-тактичного рівня / М.І. Бадюк, Л.М. Бадюк, Л.Д. Паращук ; за ред. М.І. Бадюка. - К. : МП Леся, 2016. - 304 с. - ISBN 978-966-8126-89-5 : 80,00 грн

 

УДК 616.08

616.08

Б15     Бадюк, М.І.

Управління повсякденною діяльністю медичної служби [Текст] : підручник / М.І. Бадюк, В.В. Солярик, Л.М. Бадюк ; за ред. М.І. Бадюка. - Київ : МП Леся, 2015. - 382 с. - ISBN 966-8126-77-1 : 125,00 грн.

 

УДК 616.08

616.08

В11        Військово-медична підготовка [Текст] : підручник / М.І. Бадюк, В.П. Токарчук, В.В. Солярик, Л.М. Бадюк ; за ред. М.І. Бадюка. - 2-е вид., доп. - К. : МП Леся, 2013. - 482 с. - ISBN 966-8126-50-9 : 120,00 грн.

УДК 616.08

616.08

З-14       Загальна практика - сімейна медицина [Текст] : практичне керівництво / за ред. Л.В. Глушка. - Івано-Франківськ, 2013. - 656 с. - 145,00 грн.

 

 

УДК 616.08

 

616.08

З-38       Заходи протиепідемічного захисту в збройних силах, та їх дослідження у військовій епідеміології [Текст] : навчальний посібник / Ю.В. Рум'янцев, В.Л. Савицький, О.Д. Крушельницький, А.А. Кожокару ; за ред. Ю.В. Рум'янцева. - Київ : МП Леся, 2015. - 212 с. - ISBN 978-966-7389-63-5 : 70,00 грн.

 

УДК 616.08

 

 

616.08

К21        Кардіологія для сімейних лікарів [Текст] : навчальний посібник / за ред. Є.Х. Заремби. - К. : Поліграфіст, 2011. - 532 с. - ISBN 978-966-8301-02-5 : 85,00 грн.

 

УДК 616.08

 

 

616.08

К36        Керівництво з военно-польової терапії (спеціальна частина) [Текст] / Мясников Г.В. - Київ, 2015. - 256 с. - 90,00 грн.

 

УДК 616.08

616.08

К66     Корж, О.М.

Загальна практика. Удосконалення організації первинної підготовки в інтернатурі лікарів за фахом "Загальна практика - сімейна медицина" [Текст] : учебно-методическое пособие / О.М. Корж, Т.А. Титова. - Х. : С.А.М., 2011. - 264 с. - ISBN 978-966-8591-42-6 : 100,00 грн.

               

УДК 616.08


 

616.08

К66     Корж, О.М.

Загальна практика. Удосконалення організації первинної підготовки в інтернатурі лікарів за фахом "Загальна практика - сімейна медицина" [Текст] : учебно-методическое пособие / О.М. Корж, Т.А. Титова. - Х. : С.А.М., 2011. - 264 с. - ISBN 978-966-8591-42-6 : 100,00 грн.

               

УДК 616.08

 

616.08

О-64       Організація роботи медичного пункту військової частини на мирний час [Текст] : навчальний посібник / М.І. Бадюк, В.В. Солярик, І.П. Хоменко та ін. - Київ : СПД Чалчинська Н.В., 2015. - 108 с. - ISBN 978-966-7389-77-2 : 35,00 грн.

 

УДК 616.08

 

616.08

П84        Профілактика, діагностика та лікування в практиці сімейного лікаря [Текст] : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 квітня 2014 року, м.Харків / МОЗ України, ХМАПО. - Х., 2014. - 114 с. - 40,00 грн.

УДК 616.08

 

616.08

М12     Мавродий, В.М.

Справочник врача семейной медицины [Текст] / В.М. Мавродий. - Донецк : Издатель Заславский А.Ю., 2013. - 640 с. - ISBN 978-617-632-024-1 : 177,00 грн.

 

УДК 616.08

 

 

616.083

М12     Мавродий, В.М.

Справочник по неотложной и интенсивной терапии [Текст] / В.М. Мавродий. - 5-е изд. перераб. и доп. - К. : Издатель Заславский А.Ю., 2016. - 582 с. - ISBN 978-617-632-055-5 : 315,00 грн.

 

УДК 616.083

 

 

616.08

П84        Профілактична діяльність сімейного лікаря [Текст] : навчально-методичний посібник для лікарів загальної практики - сімейної медицини / за ред. О.М. Хвисюка, Б.А. Рогожина, Т.А. Титової. - Х. : Нове слово, 2011. - 496 c. - ISBN 978-617-568-073-5 : 85,00 грн

 

УДК 616.08

 

616.08

Т45     Титова, Т.А.

Загальна практика. Організація підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю "Загальна практика - сімейна медицина" [Текст] : навчально-методичний посібник / Т.А. Титова. - Х. : С.А.М., 2010. - 80 с. - ISBN 978-966-8591-41-9 : 100,00 грн.

 

УДК 616.08

 

 Хвороби органів кровотворення. Хвороби серця


 616.132

С59     Сокол, К.

Гіпертонічна хвороба, інфаркт міокарда. Соціально-медичне дослідження [Текст] / К. Сокол, А. Шульгай. - Тернопіль : Лілея, 2011. - 160 с. - ISBN 978-966-2392-16-6 : 37,00 грн.

 

УДК 616.132+616.12

 

 616.12

И74        Инфекционный эндокардит [Текст] : монография / под ред. А.И. Дядыка, А.Э. Багрия, Е.А. Дядык. - Донецк : Издатель Заславский А.Ю., 2015. - 168 с. - ISBN 978-617-632-039-5 : 165,00 грн.

 

                                                            УДК 616.12

616.13

С40        Системные васкулиты в современной клинической практике [Текст] : монография / под ред. А.И. Дядыка. - Донецк : Издатель Заславский А.Ю., 2013. - 248 с. - ISBN 978-617-632-021-0 : 130,00 грн.

 

УДК 616.13

 

 

Патологія травної системи. Розлади травної системи

616.36

Г36        Гепаторенальний синдром [Текст] : монографія / В.І. Русин, Н.М. Маляр-Газда, Є.С. Сірчак, Х.В. Футько. - Ужгород : Карпати, 2013. - 216 с. : 8 с. іл. - ISBN 978-966-671-344-8 : 75,00 грн.

 

  УДК 616.36

 


616.39

Д39        Дефицит и недостаточность витамина D: эпидемиология, диагностика, профилактика и лечение [Текст] : монография / под ред. В.В. Поворознюка, П. Плудовски. - К. : Издатель Заславский А.Ю., 2015. - 262 с. - ISBN 978-617-632-050-0 : 77,00 грн. 

УДК 616.39


Стоматологія 

616.314

Б82     Борисенко, А.В

Композиционные пломбировочные и облицовочные материалы [Текст] : учебное пособие / А.В Борисенко, В.П. Неспрядько, Д.А. Борисенко. - Киев : ВСВ Медицина, 2015. - 320 с. - ISBN 978-617-505-309-6 : 150,00 грн.

 

УДК 616.314

616.31

К95     Куцевляк, В.И.

Дистракция и компрессия челюстей в ортогнатической и ортодонтической хирургии [Текст] : монография / В.И. Куцевляк. - Х. : СИМ, 2012. - 224 с. - ISBN 978-966-8549-84-7 : 80,00 грн.

 

УДК 616.31

616.31

К95     Куцевляк, В.Ф.

Індексна оцінка пародонтального статусу [Текст] : навч. посіб. / В.Ф. Куцевляк, Ю.В. Лахтін. - 2-е вид., переробл. і доп. - Суми : ВВП Мрія, 2015. - 104 с. - ISBN 978-966-473-167-3 : 65,00 грн.

 

УДК 616.31

617.5

Л93     Любченко, А.В.

Эндопротезирование височно-нижнечелюстного сустава [Текст] : монография / А.В. Любченко, В.И. Куцевляк. - Харьков : СИМ, 2014. - 228 с. - ISBN 978-966-135-044-0 : 150,00 грн.

 

УДК 617.5

616.31

О-70       Ортодонтия [Текст] : учебн. пособие для студентов стомат. факультетов, врачей-ортодонтов и врачей курсантов / под ред. В.И. Куцевляка. - Х. : СИМ, 2013. - 532 с. - ISBN 978-966-135-008-2 : 130,00 грн.

 

УДК 616.31

616.31

Ф69     Фліс, П.С.

Дитяче зубне протезування [Текст] : підручник / П.С. Фліс, С.І. Тріль, В.П. Вознюк ; за ред. П.С. Фліса. - 2-е вид.,випр. - К. : ВСВ Медицина, 2015. - 200 с,. - ISBN 978-617-505-443-7 : 90,00 грн.

 

УДК 616.31

  Ендокринологія

616.47

Ц85        Цукровий діабет як інтегральна проблема внутрішньої медицини [Текст] : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 11 вересня 2015 року, м.Харків. - Харків, 2015. - 150 с. - 50,00 грн.

 

УДК 616.47

616.47

Т48     Ткаченко, О.В.

Больовий попереково-крижовий синдром при цукровому діабеті: діагностичні та лікувальні аспекти [Текст] : монографія / О.В. Ткаченко, О.М. Кононець. - К. : Видавець Заславський О.Ю. , 2016. - 96 с. - ISBN 97617-632-056-2 : 142,00 грн.

 

УДК 616.47+616.833

 Дерматологія та венерологія

616.5

П69        Практическая дерматология [Текст] : учебное пособие / под ред. Л.А. Болотной. - Х. : С.А.М., 2015. - 278 с. - ISBN 978-617-7302-11-6 : 170,00 грн.

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                     УДК 616.5

  Урологія

616.61

З-57    Зербіно, Д.Д

Судинна патологія нирок [Текст] : монографія / Д.Д Зербіно, М.М. Багрій, О.О. Дядик. - Вінниця : Нова Книга; ФОП Каштелянов О.І., 2015. - 456 с. : іл., табл. - ISBN 978-966-2073-20-1 : 585,00 грн.

 

                                                                                                                                                                                                УДК 616.61

616.61

К93     Курята, А.В.

Артериальная гипертензия при хронической болезни почек [Текст] : монография / А.В. Курята, А.В. Черкасова. - Днепропетровск : Герда, 2015. - 80 с. - ISBN 978-617-7097-37-1 : 75,00 грн.

 

УДК 616.61

616.612

Н58        Нефрологія [Текст] : національний підручник / за ред. Л.А. Пирога, Д.Д. Іванова. - Донецьк : Видавець Заславський, 2014. - 316 с. - ISBN 978-617-632-036-4 : 378,00 грн.

 

УДК 616.612

616.6

У71        Урологія [Текст] : національний підручник для студентів вищих мед. навч. закладів IV рівнів акредитації / за ред. С.П. Пасєчнікова. - 2-е вид.,випр. і доп. - Вінниця : Нова Книга, 2015. - 432 с. : іл. - ISBN 978-966-382-506-9 : 290,00 грн.

 

УДК 616.6

Патологія органів руху. Скелетна та рухова системи

616.72-053.2

В41        Вибрані питання дитячої артрології хвороби суглобів у дітей [Текст] : навчально-методичний посібник / З.В. Єлоєва, Л.П. Кисельова, В.М. Савво та ін. - Х. : ХМАПО, 2016. - 64 с. - 29,00 грн.

 

УДК 616.72-053.2

616.72

С38     Синяченко, О.В.

Диагностика и лечение суставов [Текст] / О.В. Синяченко. - Донецк;СПб. : Заславский А.Ю.;ЭЛБИ, 2012. - 560 с. - ISBN 978-617-632-003-6 : 162,00 грн.

 

УДК 616.72

Неврові хвороби

616.8

А43        Актуальні напрямки в неврології: сьогодення та майбутнє [Текст] : матеріали ХII Міжнародної конференції 25-28 квітня 2010 року, м. Судак / за ред. С.М. Кузхнецової ; АМН України; МОЗ України: МОЗ АР Крим; ДУ "Інститут геронтолдогії; РАМН. - Київ, 2010. - 304 с.

 

УДК 616.8

616.831

К41        Кинезитерапия при невропатии лицевого нерва [Текст]: учебно-методическое пособие / В.Г. Марченко, К.А. Степанченко. - Харьков : ХМАПО, 2011. - 56 с. - 35,00 грн.

 

УДК 616.831+613.7

616.8

М30     Марченко, В.Г.

Основні синдроми ураження нервової системи при невідкладних станах [Текст] : навчальний посібник / В.Г. Марченко, І.Б. Савицька, Б.С. Федак. - Харків : Точка, 2010. - 240 с. - ISBN 978-966-8668-61-3 : 85,00 грн.

 

УДК 616.8

616.8

М30     Марченко, В.Г.

Основні синдроми ураження нервової системи при невідкладних станах [Текст] : навчальний посібник / В.Г. Марченко, І.Б. Савицька, Б.С. Федак. - Харків, 2009. - 239 с. - ISBN 978-966-1511-27-8 : 70,00 грн.

 

УДК 616.8

616.8

М33     Матвієнко, Ю.О.

Медикаментозне лікування поширених диссомнічних розладів у клінічній практиці (огляд фармакотерапевтичних можливостей) [Текст] : посібник / Ю.О. Матвієнко, Н.Л. Боженко. - Львів, 2015. - 82 с. - 35,00 грн.

 

УДК 616.8

616.85

Р27     Рахманов, В.М.

Семейный невроз - психосоматические и вегетативные расстройства у детей и взрослых [Текст] / В.М. Рахманов, Р.В. Рахманов. - Днепропетровск : Dnepr-VAL, 2015. - 388 с. - ISBN 978-966-8704-70-3 : 120,00 грн.

 

УДК 616.85


Психіатрія. Патологічна психіатрія

 616.89

П76        Принципи діагностики, лікування й експертизи психічних розладів при енцефалітах [Текст] : навчальний посібник / В.М. Козідубова, С.М. Долуда, Баричева Е.М. та ін. - Харьков : ХМАПО, 2015. - 24 с. - 20,00 грн.

 

УДК 616.89

616.89

П86        Психіатрія особливого періоду [Текст] : навчальний посібник / Ю.В. Рум'янцев, О.Г. Сиропятов, Г.В. Осьодло та ін. - К. : МП Леся, 2015. - 228 с. - ISBN 978-966-8126-92-5 : 80,00 грн.

 

    `                                                  УДК 616.89+616.08

616.89.008.43

Ш56        Шизофренія. Класифікація, діагностика, лікування [Текст] : навчальний посібник / В.М. Козідубова, С.М. Долуда, Е.М. Баричева та ін. - Харків : ХМАПО, 2015. - 60 с. - 20,00 грн.

 

                                                        УДК 616.89.008.43


 

 Інфекційні хвороби. Туберкульоз.

616.9

А43        Актуальні питання профілактики тропічних інфекцій [Текст] : навчальний посібник / А.А. Кожокару, В.Л. Савицький, О.М. Іванько та ін. - Київ : СПД Чалчинська Н.В., 2015. - 500 с. - ISBN 966-8126-19-9 : 162,00 грн.

 

УДК 616.9

616.921

Г85        Грип, гострі респіраторні захворювання та їх ускладнення [Текст] : навчальний посібник / В.Л. Савицький, В.І. Трихліб, Г.В. Осьодло та ін. - Київ : СПД Чалчинська Н.В., 2016. - 206 с. - ISBN 978-966-8126-89-5 : 52,00 грн.

 

УДК 616.921

616.9

І-74       Інфекційні захворювання [Текст] : навчальний посібник / [В.Л. Савицький, В.І. Трихліб, Г.В. Осьодло]. - К. : СПД Чалчинська Н.В., 2014. - 452 с. - ISBN 966-7024-91-1 : 130,00 грн.

 

                                                            УДК 616.9+616.08

616.995(07)

К63        Компьютерная томография лёгких в диагностике туберкулёза органов дыхания [Текст] : учебное пособие / П.И. Потейко, В.С. Крутько, О.С. Шевченко и др. - Харьков : Вировець А.П. "Апостроф", 2011. - 162 с. - ISBN 978-966-2579-44-2 : 63,00 грн.

 

УДК 616.995(07)

616.936

М20     Малый, В.П.

Малярия - диагностика, лечение, профилактика [Текст] : монография / В.П. Малый. - Харьков, 2015. - 324 с. - ISBN 978-617-7225-59-0 : 120,00 грн.

 

УДК 616.936

616.9

Н40        Невідкладна інфектологія [Текст] : навчальний посібник / за ред. В.М. Козька. - Киїа : ВСВ Медицина, 2016. - 120 с. - ISBN 978-617-505-453-6 : 95,00 грн.

 

УДК 616.9

616.957

Х55        Хламідіоз [Текст] : навчальний посібник / уклад. К.С. Шмелькова. - Харків, 2015. - 31 с. - 20,00 грн.

 

УДК 616.957


Хірургія. Ортопедія

 617.43

В27     Велигоцкий, Н.Н.

Современные органосохраняющие методы в хирургии кровоточащих и перфоративных язв (тенденции ХХI века) [Текст] : учебное пособие / Н.Н. Велигоцкий. - Харьков : С.А.М., 2015. - 108 с. - ISBN 978-617-7302-09-3 : 70,00 грн.

УДК 617.43

617.9

В56        Вказівки з воєнно-польової хірургії [Текст] / за ред. Я.Л. Заруцького, А.А. Шудрака. - Київ : СПД Чалчинська Н.В., 2014. - 400 с. - ISBN 966-8126-51-3 : 150,00 грн.

 

УДК 617.9

617(02)

З-14       Загальна хірургія [Текст] : базовий підручник / за ред. М.Д. Желіби, С.Д. Хіміча. - 2-е вид., випр. - Київ : ВСВ Медицина, 2016. - 448 с. - ISBN 978-617-505-479-6 : 250,00 грн.

 

УДК 617(02)

617.026

З-14       Загальні питання сучасної комбустіології [Текст] : навчальний посібник / Т.Г. Григор'єва, А.В. Кремень, Г.А. Олійник, В.А. Кремень. - Харків, 2014. - 62 с. - 30,00 грн.

 

УДК 617.026

617.5

Л93     Любченко, А.В.

Эндопротезирование височно-нижнечелюстного сустава [Текст] : монография / А.В. Любченко, В.И. Куцевляк. - Харьков : СИМ, 2014. - 228 с. - ISBN 978-966-135-044-0 : 150,00 грн.

 

УДК 617.5

 

617(02)

О-28       Общая хирургия [Текст] : базовый учебник / под ред. Н.Д. Желибы, С.Д. Химича. - 2-е изд.,испр. - Киев : ВСИ Медицина, 2016. - 488 с. - ISBN 978-617-505-480-2 : 280,00 грн.

 

УДК 617(02)

 

 

 

617.026

О-28       Общие вопросы современной комбустиологии [Текст] : учебное пособие / Т.Г. Григорьева, А.В. Кремень, Г.А. Олейник, В.А. Кремень. - Харьков, 2014. - 80 с. - 30,00 грн.

 

УДК 617.026

 

617.026

О-45       Ожоги и отморожения. Атлас [Текст] : руководство для практических врачей / Г.А. Олейник, Т.Г. Григорьева, Б.С. Федак и др. ; под ред. В.В. Никонова. - Х. : Контраст, 2009. - 144 c. : 262 цв. ил. - ISBN 978-966-8855-51-1 : 200,00 грн.

 

УДК 617.026+617(08)

 

 

617.089.84

П20        Патологічне рубцеутворення [Текст] : навчальний посібник / С.В. Коркунда, Г.А. Олійник, Т.Г. Григор'єва та ін. - Х. : ХМАПО, 2015. - 24 с. - 25,00 грн.

 

УДК 617.089.84

 

617.57

П42        Повреждения сухожилий сгибателей пальцев кисти [Текст] : учебное пособие / С.А. Голобородько, Г.А. Олейник, Т.Г. Григорьева и др. - Х. : ХМАПО, 2015. - 32 с. - 25,00 грн.

 

УДК 617.57

617.54

С38        Синдроми обкрадання при патології судин дуги аорти [Текст] : монографія / В.І. Русин, В.В. Корсак, Є.С. Буцко та ін. - Ужгород : Карпати, 2011. - 208 с. : 24 с. іл. - ISBN 978-966-671-281-6 : 65,00 грн.

 

УДК 617.54

617.43

С56        Современная тактика диагностики и лечения острого панкреатита [Текст] : научно-методическое пособие / А.Н. Велигоцкий, Н.Н. Велигоцкий, С.Э. Арутюнов и др. - Харьков : С.А.М., 2015. - 72 с. - ISBN 978-617-7302-01-7 : 35,00 грн

 

УДК 617.43

617.57

У95        Ушкодження сухожиль згиначів пальців і кисті [Текст] : навчальний посібник / С.А. Голобородько, Г.А. Олійник, Т.Г. Григор'єва та ін. - Х. : ХМАПО, 2015. - 32 с. - 25,00 грн.

 

УДК 617.57

617(082)

Х11        Хірургічна перспектива [Текст] : всеукраїнський збірник наукових робіт.№1-2. - Харків : ТОВ фірма НТМТ, 2015. - 87 с.

 

УДК 617(082)


Анестезіологія та реаніматологія

617.089.5

А66        Анестезія та інтенсивна терапія у хворих на цукровий діабет [Текст] : навч. посіб. для самостійної роботи / В.Й. Лисенко, Є.О. Карпенко, М.О. Голяніщев, Б.В. Гурко. - Харків : ХМАПО, 2015. - 122 с. - 80,00 грн.

 

                                                                УДК 617.089.5

 

617.089.5

А66        Анестезіологія та реаніматологія [Текст] : навчальний посібник / Г.П. Хитрий, В.А. Лісецький, В.І. Зубков та ін. - Київ : МП Леся, 2015. - 284 с. - ISBN 966-8126-77-1 : 93,00 грн.

 

УДК 617.089.5

 

617.089.5

В62        Водно-электролитный обмен и инфузионная терапия : монография / В.В. Никонов, С.В. Курсов, Е.Ю. Сорокина, К.Г. Михневич. - Харьков : ФЛП Панов А.Н., 2015. - 130 с. - ISBN 978-617-7293-00-1 : 80,00 грн.

 

                                                                                                                                                                                      УДК 617.089.5  

617.089.5

Л63     Лисенко, В.Й.

Сучна клініко-лабораторна оцінка та корекція гемостазу в інтенсивній терапії [Текст] : навчальн. посіб. / В.Й. Лисенко. - Харків : С.А.М., 2015. - 128 с. - 75,00 грн.

 

УДК 617.089.5


Акушерство та гінекологія.

618.1.089

К59     Козуб, М.І.

Доброякісні пухлини та пухлиноподібні утворення яєчників [Текст] : монографія / М.І. Козуб, В.І. Грищенко. - Х. : Оберіг, 2009. - 288 c. - ISBN 978-966-8699-11-6 : 80,00 грн

 

УДК 618.1.089

618

Л1      Ліхачов, В.К.

Гормональна діагностика в акушерстві і гінекології [Текст] : навч. посіб. / В.К. Ліхачов. - Полтава, 2015. - 162 с. - ISBN 978-5-8948-1845-0 : 114,30 грн.

 

УДК 618

618.19

М54        Метаболический синдром и рак молочной железы [Текст] : руководство для врачей / Р.В. Любота, А.С. Зотов, Р.И. Верещако, И.И. Любота. - К. : Издатель Заславский А.Ю., 2016. - 64 с. - ISBN 978-617-632-060-9 : 59,00 грн.

 

УДК 618.19

618.177

П37        Планування сім'ї [Текст] : навчальний посібник / за ред. Н.Я. Жилки, І.Б. Вовк. - К., 2009. - 296 с. - 47,00 грн.

 

УДК 618.177


Педіатрія. Неонатологія

618.9:616.2

Б88        Бронхо-легенева дисплазія: неонатальний та постнеонатальний моніторинг [Текст] : навч. посіб. / Сенаторова, О.Л. Логвінова, В.Ф. Лапшин та ін. - К. : Видавець Заславський О.Ю., 2015. - 242 с. - ISBN 978-617-632-041-8 : 142,00 грн.

 

УДК 618.9:616.2

618.9:616.9

Е53     Елоева, З.В.

Избранные вопросы детской инфектологии [Текст] : клиническое руководство / З.В. Елоева, А.Н. Зосимов, А.А. Рожнов. - Харьков, 2015. - 245 с. - 75,00 грн.

 

УДК 618.9:616.9

 

618.9:616.9

І-57       Інфекційні хвороби у дітей [Текст] : підручник / за ред. Л.І. Чернишової. - Київ : ВСВ Медицина, 2016. - 1016+6 кольор. вкл. - ISBN 978-617-505-458-1 : 495,00 грн.

 

УДК 618.9:616.9

618.9:616.92

Л1         Лікувально-діагностична тактика при лихоманках неясного походження у дітей [Текст] : навчально-методичний посібник / З.В. Єлоєва, Л.А. Ходак, В.А. Міщенко та ін. - Х., 2014. - 29 с. - 20,00 грн.

 

УДК 618.9:616.92

618.9:616.8

Н40        Неврология детского возраста [Текст] : монография / под ред. С.К. Евтушенко. - К. : Издатель Заславский А.Ю., 2016. - 288 с. - ISBN 978-617-632-063-0 : 295,00 грн.

 

УДК 618.9:616.8

618.9

О-64       Организация амбулаторно-поликлинической помощи детям [Текст] / под ред. О.А. Цодиковой. - 2-е изд. доп. - Киев : ООО "Библиотека "Здоровье Укратны", 2015. - 302 с. - ISBN 978-617-7100-22-4 : 70,00 грн.

 

УДК 618.9

618.9

П24        Педіатрія [Текст] : національний підручник для студентів вищих мед. навч. закладів / за ред. Крючко, О.Є. Абатурова. - К. : ВСВ Медицина, 2016. - 208 с. + 2 с. кольор. вкл. - ISBN 978-617-505-514-4 : 90,00 грн

 

УДК 618.9

618.9:616.832

Р91        Рухові порушення при ДЦП [Текст] : навчальний посібник / В.Г. Марченко, К.А. Степанченко. - Харків : ХМАПО, 2011. - 60 с. - 35,00 грн.

 

УДК 618.9:616.832

 

618.9:616.3

С28        Семіотика та діагностика захворювань органів травлення у дітей [Текст] : навчальний посібник / О.Ю. Бєлоусова, О.М. Бабаджанян, Л.Г. Волошина та ін. - 2-е вид.,перегл і доп. - Харків, 2014. - 168 с. - ISBN 987-966-392-125-9 : 80,00 грн.

 

УДК 618.9:616.3

 

618.9:616.9

У58        Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованної) медичної допомоги дітям: ВІЛ-інфекція [Текст ]. - К., 2015. - 60 с. - 25,00 грн

 

УДК 618.9:616.9Художня література. Соціально-економічна література


63.3(2Укр)

А28        АД 242. Історія мужності, братерства та самопожертви [Текст]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 352 с. : іл., кол. вкл. - ISBN 978-617-12-0097-5 : 107,90 грн.

 

ББК 63.3(2Укр)

63.3(2Укр)

Б48     Березовець, Тарас

Анексія: Острів Крим. Хроніки "гібридної війни" [Текст] / Тарас Березовець. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2015. - 392 с. - ISBN 978-966-2665-69-7 : 239,90 грн.

 

ББК 63.3(2Укр)

92

З-81       Золотий фонд нації [Текст] / уклад. В.В. Болгов. - К. : Українська конфедерація журналістів, 2014. - 544 с. - ISBN 978-966-1641-68-5 : 470,00 грн.

 

ББК 92

63.3(2Укр)

Н52        Неоголошена війна. Невідомі факти і хроніки АТО [Текст] / О. Каліновська, О. Криштопа, Є. Назаренко та ін. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. - 512 с. - ISBN 978-966-14-9647-6 : 88,90 грн.

 

ББК 63.3(2Укр)

У2

Д65     Доляк, Наталка

Загублений між війнами [Текст] : роман / Наталка Доляк. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. - 496 с. - ISBN 978-966-14-9252-2 : 56,90 грн.

 

УДК У2

63.3(2Укр)

К82     Криштопа, Олег

Україна загартована болем. Тисяча років самотності [Текст] / Олег Криштопа, Андрій Охрімович. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. - 543 с. : іл. - ISBN 978-966-14-9129-7 : 89,90 грн.

 

ББК 63.3(2Укр)

У2

Л72     Лойко, Сергій

Аеропорт. Головна книга про війну, якої не могло бути, і про героїв, які хотіли жити, але вмирали [Текст] : роман / Сергій Лойко. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2015. - 344 с. - ISBN 978-966-2665-68-0 : 120,00 грн.

 

УДК У2

  66.3(2Укр)

   М64     Миронова, Вероника

Люди Донбасса. Жизнь сначала [Текст] / Вероника Миронова. - Харьков : Фолио, 2015. - 175 с. : ил. - ISBN 978-966-03-7377-8 : 54,50 грн.

                                                                                                                                                         ББК 66.3(2Укр)

86

О-60    Опарин, А.А.

Падение Византийской империи [Текст] : монография / А.А. Опарин. - Харьков : Факт, 2015. - 136 с. - ISBN 978-966-637-794-7 : 40,00 грн.

 

ББК 86

86

О-60    Опарин, А.А.

Падение Римской империи [Текст] : монография / А.А. Опарин. - Харьков : Факт, 2015. - 136 с. - ISBN 978-966-637-793-0 : 40,00 грн.

 

ББК 86

86

О-60    Опарин, А.А.

Филадельфия: город любви [Текст] : монография / А.А. Опарин. - Харьков : Факт, 2015. - 224 с. - ISBN 978-966-637-792-3 : 50,00 грн.

 

ББК 86

63.3(2Укр)

С99     Сядро, В.В.

Видатні битви на Україні [Текст] / В.В. Сядро. - Харків : Торсінг плюс, 2010. - 95 с. : іл. - (серія "Моя Україна"). - ISBN 978-966-404-970-9 : 96,90 грн.

 

ББК 63.3(2Укр)

63.3(2Укр)

У93     Ушаков, Д.А.

Великие украинцы [Текст] / Д.А. Ушаков. - Харьков : Фактор, 2011. - 200 с. : ил. - (серия "Украина. Вчера, сегодня. завтра"). - ISBN 978-966-312-864-1 : 92,50 грн.

 

ББК 63.3(2Укр)


У2

Ц17     Цаплиенко, Андрей

Книга перемен. Истории с переднего края: рассказы [Текст] / Андрей Цаплиенко. - Харьков;Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга";ООО"Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2015. - 256 с. : ил. - ISBN 978-966-14-9636-0 : 63,90 грн.

                                                                                                                                                               УДК У2

63.3(2Укр)

Я48     Якорнов, Дмитрий

То АТО. Дневник добровольца [Текст] / Дмитрий Якорнов. - Харьков : Виват, 2016. - 400 с. - ISBN 978-617-7269-80-8 : 112,90 грн.

 

ББК 63.3(2Укр)