Нові надходження до бібліотеки

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ У 2019 РОЦІ

Медична література

Історія медицина

61(06)        Медицина ХХІ століття : матеріали науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю, присвяченої 95-літньому ювілею ХМАПО, 23 листопада 2018 р., м. Харків / МОЗ України, ХМАПО, Рада молодих вчених ХМАПО. - Х., 2018. - 144 с. 

61(07)        Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу [Текст] : збірник тез науково-практичної конференції з міжнародною участю (11 травня 2018 р., м. Івано-Франівськ. - Івано-Франківськ, 2018. - 192 с. 

61(09)        Голяченко, О. Історія медицини [Текст] : посібник / О. Голяченко, Я. Ганіткевич. - 2-е вид., доп. - Тернопіль : ТДМУ, 2019. - 326 с. 

61(092)        Медики і медицина в житті та діяльності Митрополита Андрея Шептицького [Текст]: матеріали до біобібліографістики / М.С. Надрага, Л.С. Метельська, О.М. Кріль та ін. - 2-е вид., оновл. і доп. - Львів, 2018. - 138 с. : іл. 

61(092)        Дисертації з фонду Харківської наукової медичної бібліотеки [Текст] : бібліогрфічний показчик / укладач І.О. Бражник, О.І. Мікуліна, Л.П. Беззубець; наук. ред. Б.А. Рогожин; КЗОЗ ХНМБ. - Х. : Федорко, 2018. - 74 с. 

61(092)        Олександр Олексійович Шалімов. Миттєвості життєвого шляху [Текст] / за заг. ред. П.І. Черв'яка. - К. : ВЦ Просвіта, 2018. - 192 с. 

61(09)        Опарин, А.А. История медицины эпохи Возрождения и Реформации [Текст] : монография / А.А. Опарин. - Х. : Факт, 2018. - 416 с. -  

61(092)        Макаренко Константин Константинович. Основатель кафедры детских инфекционных болезней ХМАПО. К 25-летию кафедры, к 95-летию ХМАПО, к 88-летию со дня рождения: документально-художественное издание [Текст] / В.В. Казмирчук, В.Д. Макаренко, М.К. Макаренко. - Х. : Планета, 2018. - 72 с.  

61(092)        Петренко, В'ячеслав. Медичний манускрипт: сторінки історії. Земська медицина Сумщини у фактах і документах. Кн.2 [Текст] : монографія / В'ячеслав Петренко. - Суми : Ярославна, 2018. - 216 с.  

Нормальна анатомія

611(02)        Атлас анатомії людини [Текст]/ Ф. Неттер. - 736 с.

611(02)        Анатомія людини [Тексти] : в 3-х т. : підручник / за ред. А.С. Головацького, В.Г. Черкасова. - Вінниця : Нова Книга, 2019. 

Т.1 [Текст]. - 8-е вид., доопрац. - 368 с. : іл. 

611(02)        Анатомія людини [Тексти] : в 3-х т. : підручник / за ред. А.С. Головацького, В.Г. Черкасова. - Вінниця : Нова Книга, 2019. 

Т.2 [Текст]. - 6-е вид., доопрац. - 456 с. : іл. 

611(02)        Анатомія людини [Тексти] : в 3-х т. : підручник / за ред. А.С. Головацького, В.Г. Черкасова. - Вінниця : Нова Книга, 2019. 

Т.3 [Текст]. - 6-е вид., доопрац. - 2019. - 376 с. : іл.

611(02)        Черкасов, В.Г. Анатомія людини [Текст] : навчальний посібник / В.Г. Черкасов, С.Ю. Кравчук. - 2-е вид. - 640 с. : іл. 

611.018        Гістологія, цитологія та ембріологія: у 3-х кн. [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / Е.Ф. Барінов, Ніколенко Чайковський, О.М. Сулаєва, Б.П. Терещук. - Київ : ВСВ Медицина, 2010. 

Кн.3 [Текст] . Ч.2, Спеціальна гістологія та ембріологія внутрішніх органів : навчальний посібник / за ред. Е.Ф. Баринова, Ю.Б. Чайковського. - 2013. - 472 с. 

Лікувальна фізкультура

613.7        Лікувальна фізкультура у травматології та ортопедії [Текст] : навчальний посібник / О.М. Хвисюк, В.О. Малахов, В.Ю. Петренко та ін. - Суми : Вінниченко М.Д., 2018. - 162 с. 

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я

614.2        Медведь, В. Небайдужі думки про медицину і медиків [Текст] / В. Медведь. - К. : Авіцена, 2018. - 216 с. 

614.2        Короленко, В.В. Кадрова політика у сфері охорони здоров'я України в контексті європейської інтеграції [Текст] : монографія / В.В. Короленко, Т.П. Юрочко. - К., 2018. - 104 с. 

Дезінфекція. Стерилізація

614.48        Морозова, Н.С. Дезінфектологія. Дезінфекція, стерилізація, дезінсекція, дератизація [Текст] : підручник / Н.С. Морозова, В.Ф. Марієвський. - К. : Наукова думка, 2019. - 240 с. 

Гігієна

614.78        Гігієна населених місць [Текст] . Вип.68 : збірник наукових праць заснований у 1956 році. - К., 2018. - 246 с.

Медицина катастроф. Перша допомога

614.88        Безпека життєдіяльності, основи охорони праці [Текст] : навчальний посібник / за ред. О.П. Яворовського. - 2-е вид. - К. : ВСВ Медицина, 2018. - 288 с. 

614.88        Ніконов, В.В. Шок: сучасний погляд на проблему та надання медичної допомоги на догоспітальному та на ранньому госпітальному етапі [Текст] : монографія / В.В. Ніконов, С.В. Курсов, В.Ф. Забашта; за ред. В.В. Ніконова. - Х.: Мадрид, 2019. - 182 с.  

Лікарські засоби

615.3        Застосування методів лікування і апіпрепаратів у медичній, фармацевтичній та косметичній практиці [Текст] : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (29-30 березня 2018 р., м. Харків) / за ред. О.І. Тихонова. - Х. : Оригінал, 2018. - 500 с.

615.2        Стадниченко, А.В. Липосомальные противоопухолевые препараты [Текст] / А.В. Стадниченко, А.С. Дудниченко, Ю.М. Краснопольский. - Х. : Мадрид, 2018. - 256 с. 

615.849        Застосування лазерів у медицині та біології [Текст] : матеріали ХLIII Міжнародної науково-практичної конференції 24-25 травня 2018 р., м. Харків / ред. А.М. Коробов. - Х., 2018.

615.852        Жуков, В.І. Метаболічно адаптоване харчування [Текст] : монографія / В.І. Жуков, І.Ю. Багмут, Ю.О. Вінник. - Х. : Оригінал, 2018. - 296 с. 

615.32        Березняков, И.Г. Краткий справочник по эмпирическому использованию антибиотиков с лечебной и профилактической целью [Текст] / И.Г. Березняков. - 2-е изд. доп. и перераб. - К., 2018. - 223 с. 

Імунотерапія

615.37        Імунопрофілактика інфекційних хвороб [Текст] : навчально-методичний посібник / за ред. Л.І. Чернишової, Ф.І. Лапія, А.П. Волохи. - 2-е вид., пер. і доп. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 320 с. 

Мануальна терапія. Рефлексотерапія

615.814        Здыбский, В.И. Традиционные и современные техники иглоукалывания и манипуляции иглой (аналитический обзор материала из доступных источников) [Текст] : монография / В.И. Здыбский, С.С. Щербаков. - Х., 2019. - 139 с. : ил.

615.814        Здыбский, В.И. Важнейшие синдромы китайской медицины [Текст] : монография / В.И. Здыбский, С.С. Щербаков. - Х., 2019. - 272 с.  

615.814        Здыбский, В.И. Цзю-терапия (прогревание и прижигание в восточной медицине) [Текст] : монография / В.И. Здыбский, С.Н. Лазурко, С.В. Шаповалов. - Х. : ФЛП Есин А.В., 2018. - 92 с. 

Клінічна токсикологія

615.9        Марков, Ю.І. Тлумачний словник з клінічної токсикології [Текст] / Ю.І. Марков, С.М. Надашківський, О.А. Лоскутов. - К., 2018. - 152 с.  

Онкологія

616.006.4        Рак шлунка: сучасні методи донозологічної діагностики та особливості хірургічного лікування [Текст] : монографія / за ред. Ю.О. Вінника. - Х. : Золоті сторінки, 2019. - 308 с. 

616.006.4        Доценко, Б.М.Рак прямой кишки [Текст] : монография / Б.М. Доценко. - Х. : Оригинал, 2018. - 328 с. : 157 ил. 

616.006.4        Імуногістохімічне дослідження в діагностиці новоутворень [Текст] / І.І. Яковцова, О.В. Долгая, С.В. Данилюк та ін. - Х., 2018. - 105 с. 

Патологічна анатомія

616.011        Кумар, Віней. Основи патології за Роббінсом [Текст] = Robbsns Basic Pathology : у 2-х т. Т.1: переклад 10-го англ. вид. / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 420 с.  

616.011        Кумар, Віней. Основи патології за Роббінсом [Текст] = Robbsns Basic Pathology : у 2-х т. Т.2 : переклад 10-го англ. вид. / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер. - К. : ВСВ Медицина, 2020. – 532 с.  

616.011        Patological Anatomy [Text]: textbook / I.I. Yakovcova, O.V. Dolgaya, A.E. Oliinyk та ін. - 2018. - 322 p. - 170,00. 

Патологічна фізіологія

616.012        Патологічна фізіологія [Текст] : підручник / за ред. М.С. Регеди, А.І. Березнякової. - 2-е вид. стереотип. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 490 с. 

Паразитарні хвороби

616.022    Мікробіота та дисбіоз кишечника [Текст] : навчальний посібник / В.І. Чернявський, С.В. Бірюкова, А.Ю. Волянський та ін. - Х., 2018. - 62 с. 

616.022        Микробиота и дисбиоз [Текст]: учебное пособие / В.И. Чернявский, С.В. Бирюкова, А.Ю. Волянский та ін. - Х., 2018. - 65 с. 

616.022        Біологічна характеристика, індикація та індентифікація бактерій родини Enterobacteriaceae [Текст] : навчальний посібник / Ю.В. Войда, С.В. Бірюкова, А.Ю. Волянський та ін. - Х., 2018. - 102 c. : іл. 

616.022        Биологическая характеристика, индикация и идентификация бактерий семейства Enterobacteriaceae [Текст] : учебное пособие / Ю.В. Войда, С.В. Бирюкова, А.Ю. Волянский и др. - Х., 2018. - 100 c. 

616.022П+616.022П        Бабезіоз [Текст]: монографія / С.І. Похил, К.І. Бодня, І.І. Торяник та ін. - Х.: ФОП Бровін О.В., 2018. - 204 с.   

Діагностика захворювань

616.07        Жарінов, О.Й. Функціональна діагностика [Текст] : підручник / О.Й. Жарінов, Ю.А. Іванів, В.О. Куць; за ред. О.Й. Жарінова. - К. : Четверта хвиля, 2018. - 732 с. 

616.07        Діагностичне значення метаболічних і клінічних показників у моніторингу захворювань [Текст] : навчальний посібник / за ред. В.І. Жукова. - К., 2018. - 308 с.  

616.073        Кравчук, С.Ю. Радіологія [Текст] : підручник / С.Ю. Кравчук. – К.: ВСВ Медицина, 2019. - 296 с. 

616.073        Променева діагностика [Текст] : у 4-х т. / Г.Ю. Коваль, С.І. Мірошниченко, Мечев, О.П. Шармазанова та ін.; ред. Г.Ю. Коваль. - К. : Медицина, 2018-. 

Т.1. - 2018. - 302 с. : іл. 

616.073        Променева діагностика онкологічних захворювань різних органів та систем [Текст] : навчальний посібник / І.О. Вороньжев, О.М. Хвисюк, В.Г. Марченко та ін. - Х. : ТОВ ДІСА ПЛЮС, 2018. - 472 с. : іл. 

616.073        Абдуллаев, Р.Я. Комплексная эхографическая диагностика сосудов шеи [Текст] : монография / Р.Я. Абдуллаев, А.А. Опарин. - Х. : Факт, 2018. - 80 с.  

616.073        Курсов, С.В. Церебральна імпедансна плетизмографія, реоенцефалографічний моніторинг та спектральна імпедансметрія в інтенсивній терапії критичних станів [Текст] : монографія / С.В. Курсов, О.В. Білецький, К.Ю. Шарлай. - Х, : ТОВ Планета-Принт, 2018. - 116 с. : іл. 

616.076        Клінічна лабораторна діагностика [Текст] : підручник / за ред. Л.Є. Лаповець. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 472 с.+32 с. кольор. вкл.  

Лікування. Терапія

616.08        Медична та фізична терапія при бойових ушкодженнях на етапах відновного лікування [Текст] : монографія / Б.А. Пустовойт, С.А. Калмиков, Ю.С. Калмикова та ін. - Х. : ТОВ Планета-прінт, 2019. - 304 с. : іл.  

616.08        Актуальні питання офтальмології у практиці сімейного лікаря [Текст] : навчально-методичний посібник / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, С.О. Рикова. - К. : Заславський О.Ю., 2018. - 258 с. - (Серія "Сімейна медицина"). 

616.08        Актуальні питання психіатрії у практиці сімейного лікаря [Текст] : навчальний посібник / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, В.Д. Мішиєва. - К. : Заславський О.Ю., 2018. - 144 с. - (Серія "Сімейна медицина"). 

616.08        Актуальні питання внутрішніх хвороб у практиці сімейного лікаря [Текст] : навчальний посібник / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Л.В. Хіміон. - К. : Заславський О. Ю., 2018. - 602 с. - (Серія "Сімейна медицина"). 

616.083        Лісовий, В.М. Основи медсестринства [Текст] : підручник для студ. мед. кол. / В.М. Лісовий, Л.П. Ольховська, В.А. Капустник. - 3-є вид., переробл. і доп. - К. : ВСВ Медицина, 2018. - 912 с. 

616.1/9        Свінціцький, А.С. Методи діагностики в клініці внутрішньої медицини [Текст] : навчальний посібник / А.С. Свінціцький. - К.: ВСВ Медицина, 2019. - 1008 с.+80 с. кольор. вкл.  

Серцево-судинні захворювання. Гематологія

616.12        Комплексная диагностика и лечение заболеваний сердца [Текст] : монография / А.А. Опарин, А.Г. Опарин, Р.Я. Абдуллаев и др. - Х. : Факт, 2018. - 584 с. 

Захворювання органів дихання

616.2        Бабінець, Л.С. Захворювання органів дихання в сімейній медицині : навчальний посібник. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 312 с.+2 с. кольор. вкл.

Стоматологія

616.31    Сучасні тенденції та перспективи розвитку стоматологічної освіти, науки та практики [Текст] : матеріали науково-практичної конференції із міжнародною участю 12 квітня 2019 р., м. Харків. - Х. : КСОД, 2019. - 123 с. 

Захворювання сечостатевої системи

616.6        Час, події, люди [Текст] : збірник матеріалів, присв'ячений 50-річчю ХОКЦ ім. В.І. Шаповала / В.М. Лісовий, І.А. Гарагатий, В.М. Демченко та ін.; за заг. ред. В.М. Лісового. - Х. : ХНМУ, 2018. - 464 с. : іл., фото. 

616.6        Урологія, андрологія, нефрологія - досягнення, проблеми, шляхи вирішення [Текст] : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24-25 травня 2018 р., м. Харків / ред. В.М. Лісовий, І.М. Антонян. - Х., 2018. - 360 с. 

Сексологія

616.69        Кочарян, Г.С. Оргазм, его расстройства и их преодоление [Текст] : монография. - Х.: ДИСА ПЛЮС, 2018. - 395 с. 

Нервові хвороби

616.8        Немедикаментозні методи лікування у неврології [Текст] : у 2-х т. : монографія / Ф.О. Волох, А.В. Гетманенко, А.В. Головінова, О.Р. Єскин, Зубков; за ред. В.О. Малахова. - Х., 2018-. 

Т.1 : Немедикаментозні методи лікування у неврології [Текст] : монографія. - 2018. - 396 с. 

616.8        Немедикаментозні методи лікування у неврології [Текст] : у 2-х т. : монографія / Ф.О. Волох, А.В. Гетманенко, А.В. Головінова, О.Р. Єскин, Зубков; за ред. В.О. Малахова. - Х., 2018-. 

Т.2 : Немедикаментозні методи лікування у неврології [Текст] : монографія. - 2018. - 406 с.  

616.831        Северин, Ю.В. Наслідки інсульту та їх прогнозування [Текст] : монографія / Ю.В. Северин. - Х., 2018. - 152 с. 

Психічні хвороби

616.89        Психіатрія та наркологія в загальній медичній практиці [Текст] : навчальний посібник / Г.М. Кожина, Н.О. Марута, Л.М. Юр'єва та ін. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 344 с.  

616.89        Психіатрія та наркологія [Текст] : навчально-методичний посібник / А.М. Скрипніков, Л.В. Животовська, Л.А. Боднар, Г.Т. Сонник. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 224 с. 

616.89        Довженківські читання: "Вживання психоактивних речовин в умовах "гібридної" війни" [Текст] : матеріали ХVIII Української науково-практичної конферції з міжнародною участю, 10-11 квітня 2018 р., м. Харків. - Х. : Плеяда, 2018. - 266 с. 

Інфекційні хвороби

616.9        Козько, В.М. Тропічні хвороби [Текст] : навчальний посібник / В.М. Козько, Г.О. Соломенник, К.В. Юрко. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 384 с. 

616.995(07)        Фещенко, Ю.І. Лабораторна діагностика туберкульозної інфекції [Текст] : навчальний посібник / Ю.І. Фещенко, О.А. Журило, А.І. Барбова. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 304 с.4 с. кольор. вкл. 

616.9        Інфекційні хвороби [Текст] : в 2- т. / за ред. В.П. Малого, М.А. Андрейчина. - Львів : Магнолія 2006, 2018-. 

Т.1. - 2018. - 652 с. -8 

616.9        Інфекційні хвороби [Текст] : в 2- т. / за ред. В.П. Малого, М.А. Андрейчина. - Львів : Магнолія 2006, 2018-. 

Т.2. - 2018. - 726 с.  

Хірургія

617        Ендоскопічна хірургія [Текст] : навчальний посібник / за ред. В.М. Запорожана, В.В. Грубніка. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 592 с.  

617(063)        Лазерна хірургія [Текст] : матеріали науково-практичної конференції "Лазерні технології в клінічній медицині:сучасні тенденції розвитку в Україні" / укладачі В.В. Холін, А.В. Корунець. - Черкаси : Вертикаль, 2018. - 298 с. : іл.  

617.4        Шаповал, С.Д. Гнійно-септична хірургія [Текст] : навчальний посібник / С.Д. Шаповал. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 192 с.  

617.3        Ортопедія і травматологія [Текст] : підручник / О.М. Хвисюк, М.І. Хвисюк, М.О. Корж та ін.; за ред. О.М. Хвисюка. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : Оригінал, 2018. - 720 с. : іл. 

616.718-053.2        Зеленецький, І.Б. Диспластичні синдроми кульшового суглоба у дітей, зумовлені спадковою схильністю (генез, діагностично-лікувальна тактика) [Текст] : монографія / І.Б. Зеленецький. - Х. : Право, 2018. - 320 с. : іл.  

Дитячі хвороби

618.9        Маркданте, Карен Дж. Основи педіатрії за Нельсоном [Текст] : у 2-х т. : переклад 8-го англ. вид. / Карен ДЖ. Маркданте, Роберт М. Клігман. - К. : ВСВ Медицина, 2019.  

Т.1 [Текст]. - 2019. - 378 с. 

618.9:616.9        Атлас дитячих інфекційних хвороб. Червона книга [Текст] = Red Book. Atlas of Pediatric Infectious Diseases : двомов. вид. / за ред. Керол Дж. Бейкер, наук. ред. пер. С. Крамарьов; пер. Л.В. Закордонець. - 3-є англ. вид., перекл. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 744 с. 

618.9:616.2        Дитяча пульмонологія [Текст] : навчальний посібник / за ред. О.Л. Цимбаліста. – К.: ВСВ Медицина, 2019. - 600 с. 

618.9        Клименко, Т.М. Реанімаційна допомога новонародженим у пологовій залі [Тест] : навчальний посібник / Т.М. Клименко, О.А. Серцева, О.Ю. Карапетян. - Х. : ХМАПО, 2018. - 208 с. : іл. 

618.9        Клименко, Т.М. Легенева гіпертензія у новонароджених [Текст] : навчальний посібник / Т.М. Клименко, О.Ю. Карапетян. - Х., 2018. - 102 с. : іл. 

Медична, біоорганічна хімія

54(02)        Медична хімія [Текст] : підручник / за ред. В.О. Калібабчук. - 4-е вид. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 336 с. 

577.1        Біологічна і біоорганічна хімія [Текст] : у 2-х кн. : підручник / Б.С. Зіменковський, В.А. Музиченко, І.В. Ніженковська та ін.; за ред. Б.С. Зіменковського, І.В. Ніженковської. - К. : ВСВ Медицина, 2017-. 

Кн.1 : Біоорганічна хімія [Текст]. - 2-е вид., випр. - 2017. - 272 с. 

Медична та біологічна фізика

577.3        Медична та біологічна фізика [Текст] : підручник / за ред. О.В. Чалого. - 2-е вид. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 528 с. 

577.3        Біофізика. Фізичні методи аналізу та метрологія [Текст] : підручник / за ред. Е.І. Личковського, В.О. Тіманюка. - Вінниця : Нова Книга, 2014. - 464 с. 

Гуманітарна та соціально-економічна література

004        Буйницька, О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання [Текст] : навчальний посібник / О.П. Буйницька. - К. : Центр учбової літ-ри, 2019. - 240 с. 

031(477)        Енциклопедія Сучасної України [Текст] / НАН України; Координаційне бюро ЕСУ НАН України. - К., 2001.

Т. 19 : Малиш - Медицина [Текст]. - К., 2018. - 688 с. 

031(477)        Енциклопедія Сучасної України [Текст] / НАН України; Координаційне бюро ЕСУ НАН України. - К., 2001. 

Т. 20 : Медична - Мікоян [Текст] / К., - 2018. - 688 с.  

316        Кузьменко, Т.М. Соціологія [Текст] : навчальний посібник / Т.М. Кузьменко. - К. : Центр учбової літ-ри, 2019. - 320 с. 

338(477)        Національний класифікатор України "Класифікатор професій" ДК 003:2010 [Текст] : практичний посібник. - К. : Центр учбов. літ-ри, 2019. - 496 с.

338(477)        Камінська, Т.М. Основи економічної теорії [Текст] : підручник / Т.М. Камінська. - 2-е вид., випр. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 232 с.

373.5        Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стантарту) [Текст] : підручник для 10 кл. закладів заг. середн. освіти / авт. П.В. Вербицька, О.В. Волошенюк, Г.О. Горленко, П.І. Кендзьор, О.Г. Козорог. - К.: Літера ЛТД, 2018. - 224 с. 

811.124        Латинська мова та основи медичної термінології [Текст] : підручник / за ред. Л.Ю. Смольської. - 4-е вид. - К.: ВСВ Медицина, 2019. - 472 с.  

811.111        Avrakhova, L.Ya. English for Medical Students [Text] : Textbook / L.Ya. Avrakhova, I.O. Palamarenko, T.V. Yakhno. - 6 edition. - K.: AuS Medicine Publishing, 2018. - 448 p.

811.161.2        Українська мова як іноземна [Текст] : у 2-х кн. : підручник / за ред. С.М. Луцак. - К.: ВСВ Медицина, 2019. 

Кн.1 : Соціокультурна комунікація [Текст]. - 2019. - 504 с.  

811.161.2        Українська мова як іноземна [Текст] : у 2-х кн. : підручник / за ред. С.М. Луцак. - К.: ВСВ Медицина, 2019.

Кн.2 : Основи професійного мовлення. - 2019. – 456 с.  

811.161.2        Українська мова для іноземців. Рівень А1 [Текст] : навчальний посібник / Є.О. Голованенко, Т.О. Дегтярьова, Г.В. Дядченко та ін. - Суми : Університетська книга, 2019. - 279 с. 

811.161.2        Українська мова для іноземців. Рівень А2 [Текст] : навчальний посібник / Т.О. Дегтярьова, Г.В. Дядченко, О.П. Коньок та ін. - Суми : Університетська книга, 2019. - 215 с.  

811.161.2        Українська мова для іноземців. Рівень В1 [Текст] : навчальний посібник / Л.В. Біденко, В.А. Завгородній, М.С. Казанджиєва та ін. - Суми : Університетська книга, 2019. - 363 с. 

821.161.2        Ушкалов, Л. Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди [Текст] / Л. Ушкалов. - 2-е вид. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. - 368 с.  

94(477)        Бакалець, О.А. Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ ст. [Текст] : навчальний посібник (конспект лекцій, персоналії, таблиці..) / О.А. Бакалець. - 3-є вид., перероб. та доп. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 580 с.  

94(477)        Історія України : підручник / за ред. В.А. Качкана. - 2-е вид. - К. : ВСВ Медицина, 2018. - 360 с. 

94(477)       Комаринська, З.М. Історія України [Текст]: навч. посіб. / З.М. Комаринська. - Львів: Магнолія 2006, 2019. - 451 с.  

94(477)        Кордон, М.В. Історія української культури [Текст] : навчальний посібник / М.В. Кордон. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 336 с.  

94(477)        Яворницький, Д. Історія Запорізьких козаків [Текст] / Д. Яворницький; перек. з рос. І. Сварника. - К. : ФОП Стебляк О.М., 2018. - 1072 с.  

94(477)        Avakov, Arsen Is Lenin with us? [Text] / Arsen Avakov. - Kharkov : Folio, 2017. - 157 p. : ill.   

Художня література

821.161.2        Тютюнник, Г. Вир [Текст]/ Г. Тютюнник. - Х. : Фоліо, 2013. - 543 с.  

821.161.2        Карпенко-Карий, І. Сто тисяч. Безталанна. Бурлака [Текст] / І. Карпенко-Карий. - К.: Центр учбової літ-ри, 2017. - 146 с.